Nibiru-kompleksets virkninger på Jorden siden 2003

Del I

 

av Rolf Kenneth Myhre

 

Oppdatert: 4. juni 2013.

 


Nibiru vil på sitt nærmeste være 1750 X Jordens diameter fra Jorden.

 

 

Denne artikkelen inngår i min Nibiru-trilogi:

  I: Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk (bok).

 II: Vil Nibiru utløse jordskorpeforskyvning? (artikkel).

III: Nibiru-kompleksets virkninger på Jorden siden 2003 (artikkel).

 

Forkortelser brukt i denne artikkelen:

ZT:  ZetaTalk

ZT Chat: Et ukentlig nyhetsbrev der zetaene selv svarer direkte på spørsmål.

ZT nl: Et ukentlig nyhetsbrev (newsletter) som Nancy Lieder skriver og redigerer.

 

 

Nibirus ankomst til den indre delen av vårt solsystem ble registrert av seismografer verden over i mars 2003 (ZT-notat 1, ZT-notat 2). I denne artikkelen ser vi nærmere på, fra et ZetaTalk-perspektiv, hvilke virkninger Nibiru-komplekset allerede har hatt for Jorden: geovitenskapelige og plate­tektoniske, klimatologiske og meteo­ro­logiske, elektromagnetiske og biologiske.

 

 

Innhold

 

A) Virkning av Nibiru: Jordens slingring og risting

 

  A100: Jordens tektoniske plater vris og ristes løs fra hverandre og settes i bevegelse

 

         A110: Strekksone-fenomener der berglag dras fra hverandre fordi den tektoniske platen strekkes i motsatte retninger samtidig.

A111: Strukturer og bygninger som imploderer; rør, ledninger og Internet-kabler som ryker.

                  A112: Broer som kollapser

                  A113: Synkehull

A114: Lyder fra stress og tilpasninger i berglag og tektoniske plater, og smell fra luftlag som klapper sammen.

 

   A120: Jordskjelv

 

   A130: Vulkanutbrudd

  

   A150: Gasser og væsker fanget i lommer mellom berglag frigjøres eller får økt trykk

      A151:  Jorden slipper ut metantiol. Tunguska-hendelsen (1908)

      A152:  Frigjort kulleiemetan: massedød av fugl og fisk

      A153:  Eksploderende kumlokk

      A154:  Eksplosivt høytrykk i petroleumsbrønner

 

   A160: Større tektoniske tilpasninger

 

 

A200: Ekstremvær, ekstremtemperaturer, klimakaos

 

A210: Ekstremtemperaturer (hete- og kulderekorder)

 

A220: Orkaner og tornadoer

 

A230: Ekstreme haglstormer

 

A240: Nye og sjeldne typer skyer

 

A260: Kjempehøye tidevannsbølger og tidevannsflommer (urelatert til stormer og jordskjelv­forårsakete tsunamier)

 

A270: Havmalstrømmer

 

 

A400: Diverse økonomiske, teknologiske og produksjonsmessige konsekvenser

 

         A410:  Katastrofalt fall i global matproduksjon, og dermed global matmangel

        

         A430:  Rekordstore forsikringsutbetalinger

 

         A450:  Sviktende GPS-utstyr

 

 

B) Virkning av Nibiru: Jorden varmes opp innenfra

ZetaTalk hevder at Jorden varmes opp innenfra, fra Jordens kjerne, og at etablissementet er klar over dette. IPCCs konklusjon om menneskeskapt ”global oppvarming” er bare et skalke­skjul for å unngå oppmerksomhet rundt hva som er kilden til opphetingen av Jordens kjerne.

 

 

For klassene C and D,
gå til artikkelens Del II.

 

C) Andre virkninger av Nibirus nærvær

 

  C100: Jordens magnetfelt: tiltagende anomalier

         C110: De biologiske kompassene svikter

 

  C200: Avvik i Månens omløp rundt Jorden

 

  C300: Økt hyppighet av fødselsmisdannelser og albinoisme

   

  C400: Økning i psykiske lidelser, immunsviktsykdommer og infeksjonssykdommer

 

  C500: Rødt polarlys

 

 

D) Virkninger av Nibirus elektromagnetisk ladete hale

 

  D100: Ildkuler og meteorer

 

  D200: Atmosfæriske elektromagnetiske forstyrrelser

         D210: Satelitter roterer ut av posisjon eller styrter mot Jorden ute av kontroll

         D220: Massive strømbrudd verden over

         D230: Tog- og flyulykker pga. plutselig svikt i det elektriske signalsystemet

D240: ”Englehår” i luften og ”hvit melkeaktig væske” i vannet

 

  D300: Hydrokarbon-fenomener: Lystårn, neonskyer og spiraler

 

  D400: Karbohydrat-fenomener: ”Manna og ambrosia fra himmelen”

 

  D500: Jernoksidstøv farger luften og vannet rødt

 

 

A) Virkning av Nibiru: Jordens slingring i sin døgn­rotasjon

Jordens omløp rundt Solen ble blokkert av Nibiru i desember 2003. I de kommende måneder ble også Venus blokkert, og Jordens mørke tvilling nærmet seg Jorden bakfra. Jordens ”fangne” konstellasjon ledet tidlig i 2004 til en slingring i Jordens døgnrotasjon rundt den imaginære nord-syd-aksen (på engelsk: ”wobble of the spin axis”). I desember 2004 ble et Figur 8-slingringsmønster identifisert. Slingringen tiltok i 2005, og tiltok ytter­ligere i 2007. I 2009 ble Jordens nordpol vedvarende skjøvet vekk fra Solen, hvilket ga den nordlige hemi­sfæren en kaldere vinter og sommer. Rundt den 20. juli 2010 gikk Jordens fangne konstellasjon inn i en ny fase, der slingringen ble erstattet av at Jorden ble ristet frem og tilbake mellom to posisjoner. [For oppsummering, se ZT Chat 12. nov 2011].

 

Et filmteam som holdt på å lage dokumentarfilmen Before Tomorrow om inuittenes (ordet eskimo er på vei ut) syn på klimaendringene og smeltingen av polarisen, ble overrasket over at så mange grupper av inuitter uavhengig av hverandre, og ganske så uoppfordret, begynte å prate om en rekke symptomer på Jordens slingring (kilde: Ian Mauro 25 Nov 2009). Inuittene lever på alle sider av Nordishavet.

 

 

A100: Jordens tektoniske plater vris og ristes løs fra hverandre og settes i bevegelse

Som nevnt, ifølge ZetaTalk har Jorden siden 2003 vært fanget i en konstellasjon mellom fire andre planeter: Nibiru syd for ekliptikken som beveger seg nordover og utover fra Solen mot Venus’ bane; Jordens tvillingplanet som nå befinner seg bak Jorden så nærme som mulig og i samme bane; Venus i den indre nabobanen på venstre side (hvis man står på Nordpolen og skuer fremover i Jordens omløps­bane); og Mars i den ytre nabobanen på høyre side (hvis man står på Nordpolen og skuer fremover i Jordens omløps­bane). I denne konstellasjonen av fangenskap blir Jorden kontinu­erlig rykket fremover og bakover, hvilket resulterer i en slags whiplash-effekt som utsetter de tektoniske platene for enorme påkjenninger. I tillegg kommer Jordens slingring i sin døgnrotasjon, som resulterer i at den nordlige og den sørlige hemi­sfæren blir vridd i hver sin retning. Først vris den nordlige hemisfæren østover (i Jordens rotasjonsretningen) mens den sørlige hemisfæren holdes tilbake, så vris den sørlige hemi­sfæren vestover mens den nordlige hemi­sfæren holdes tilbake. Zetaene kaller dette for The torque effect; “torque” er det engelske ordet for vridnings­moment. Whiplash-momentet og vridningsmomentet blir stadig sterkere. De tektoniske dramaene blir noen ganger førsteside­stoff, som ved kraftige jordskjelv, men media presenterer de fleste manifestasjonene av de tektoniske dramaene som isolerte hendelser ”som bare skjedde”. Media fokuserer i stedet på persontragedier og/eller de samfunnsøkonomiske tap som er knyttet til manifestasjonene.

 

Jorden er fanget i en konstellasjon mellom fire planeter,

og blir i denne låste posisjonen rykket frem og tilbake.

 

 

Platetektonikk er en geovitenskapelig underdisiplin med status som den rådende viten­skape­lige teori om jordskorpens bevegelser. Platetektonikk fikk sitt gjennombrudd på slutten av 1960-tallet, og ga nytt liv til Alfred Wegener (1880-1930) sin kontinentaldriftshypotese fra 1915. Fra et ZetaTalk-perspektiv er den største svak­heten ved platetektonikken dens forankring i gradualisme-dogmet fremfor i katastrofisme. Med katastrofisme menes at Jorden gjentatte ganger har vært gjenstand for kortvarige globale kataklysmer, som zetaene relaterer til jordskorpe­­forskyvninger.

 

La oss begynne med zetaenes versjon av Jordens opprinnelse. En vannplanet, som sumererne ifølge Sitchin kalte Tiamat, hadde sin omløps­bane der vi i dag finner Asteroide­beltet, mellom Mars og Jupiter. Under en av Nibirus passeringer gjennom ekliptikken kolliderte en av Nibirus mange måner eller meteorer i dens haleheng med Tiamat. Tiamat ble smadret i mange biter, den største av dem ble til Jorden. Verdenshavet fosset ned i det gigantiske kollisjons­krateret, som vi nå kjenner som Stillehavsbassenget. Jorden inntok så dagens omløpsbane rundt Solen.

 

Slik kan vi forestille oss at en av Nibirus måner traff Tiamat og skapte Stillehavsbassenget.

 

 

Da verdenshavet hadde fosset ned i Stillehavsbassenget, stakk en tidligere verden av oseanske platåer og fjellkjeder over vannet for første gang, full av mudder og sjøskjell. Slik oppsto det opprinnelige superkontinentet som Wegener i sin hypotese antok måtte ha eksistert, og som han kalte Pangeae. På toppen av Mt. Everest kan man fortsatt finne skjell, som vitner om at denne fjellkjeden en gang har ligget under havet.

 

Zetaene avviser teorien om kontinental­drift, i den forstand at kontinentene uhyre langsomt skal ha drevet fra hverandre. Zetaene hevder i stedet at den overordnete trenden er at jordskorpeforskyvningene resulterer i brudd/sprekk-dannelse i de tektoniske plater. Disse bruddene forverres så og resulterer til slutt i at den tektoniske platen deler seg [ZT-notat: Continental Drift (1995)]. Fremfor ”kontinentaldrift” burde vi heller bruke ”plate­oppbrekking” som betegnelse på den overordnete trenden. Jordskorpeforskyvningene med sin plateoppbrekking sørger for at Jorden som en seilende planet i verdens­rommet blir stadig mer balansert og harmonisert når det gjelder fordelingen av hav og kontinenter.

 

Ifølge plate­tektonikken består jord­skorpen av syv kjempestore og 30-40 mindre tektoniske plater som ligger tett inntil hverandre (Wiki: Tektonisk plate). Grensen mellom to plater kalles plate­grense. Plategrenser er av tre typer:

 

* Konvergerende (eller kolliderende) grense, hvilket vil si at to plater støter sammen. Dette vil enten resultere i en subduksjonssone der en oseansk plate skyves under en oseansk eller kontinentalplate, eller resultere i kollisjon mellom to kontinentalplater som leder til fjellkjede­dannelse (som f.eks. Himalaya-fjellkjeden). Subduksjonssoner gir enorme jord­skjelv og dyphavsgrøfter.

 

* Divergerende grense, hvilket vil si at de to platene går fra hverandre. Dette gir en spredningssone med dannelse av ny skorpe mellom. Divergerende plategrense kan fore­komme midt på et kontinent, men vil til slutt danne et havbasseng. Divergerende grense inne på et kontinent vil først resultere i en sprekkesone (eng.: rift) som så resulterer i sprekkedaler (eng.: rift valleys). De mest aktive divergerende plategrenser ligger mellom oseanske plater der de midt-oseanske fjellkjeder (som f.eks. Den midtatlantiske ryggen) dannes i hav­sprednings­sonen.

 

* Tranformforkastninger; hvilket vil si at platene glir langs hverandre i hver sin retning, og hvor skorpe verken skapes eller destrueres.

 

 

Plategrensene representerer fundamentale urosoner der nesten all jordskjelvaktivitet og vulkansk aktivitet foregår. På engelsk brukes gjerne adjektivet ”interplate” (mellom to plater) om plategrenseaktivitet, mens adjektivet ”intraplate” brukes om aktivitet i/på en plate. Disse to adjektivformene oversetter vi her med interplatisk og intraplatisk. Sprekkesoner (eng.: rift) kan som nevnt oppstå i en divergerende grense inne på et kontinent, og de kan oppstå ved at en tektonisk plate er i ferd med å revne i to. De intraplatiske sprekkesonene som zetaene omtaler mest, er Rift Valley i Øst-Afrika (Wiki: East African Rift) og New Madrid-jordskjelvsonen i det østlige USA (Wiki: New Madrid Seismic Zone).

 

Linker:

* Store Norske Leksikon-artikkel: Platetektonikk.

* Wiki: Platetektonikk (no);  Plate tectonics (eng.)

* Wiki: Tektonisk plate (no); List of tectonic plates (eng.)

* Wiki: Mid-Atlantic Ridge;  Rift.

* Wiki-kart over de tektoniske plater.

* ZT-notat: Whiplash (2004).

 

 

A110: Strekksone-fenomener der berglag dras fra hverandre fordi den tektoniske platen strekkes i motsatte retninger samtidig.

Zetaene har innført begrepet ”strekksoner”, som inkluderer både intraplatiske brudd/sprekke-soner så vel som plategrenser der platene beveges bort fra hverandre. I det vestlige Saudi-Arabia, ikke langt fra Rødehavet der Den afrikanske plate og Den arabiske plate grenser opp til hverandre, kan man nå se dannelsen av en voldsom revne i jorden (se artikkelen Earthquakes continue in western Saudi Arabia).  Mens noen prøver å forklare dette med ubestemmelig vulkansk aktivitet, hevder zetaene at vi her er vitne til en strekksone der de to platene beveger seg bort fra hverandre. Den 6. juli 2012 oppsto en 15 km lang, 4 meter bred og 60 meter dyp revne i Dolores Hidalgo, Mexico (se artikkel i Examiner.com: Gigantic crack opens earth in Dolores Hidalgo, Guanajuato, Mexico).

 

En strekksone har oppstått i Saudi-Arabia fordi to plater holder på å skille lag.

 

Det typiske ved strekksoner er at bergfundamentet synker, svikter og/eller skifter posisjon. Da zetaene har USA som sin hovedmålgruppe, er New Madrid-jordskjelvsonen i det østlige USA den mest omtalte strekksonen (Wiki: New Madrid Seismic Zone). Se ZT-notatene Stretch Zone (2004), North American Rip (2006) og The stretch zone: that sinking feeling.

 

 

A111: Strukturer og bygninger som imploderer; rør, ledninger og Internet-kabler som ryker.

En av konsekvensene ved at bergfundamentet synker, svikter og skifter posisjon, er at rør, ledninger og Internet-kabler som er lagt oppå dette fundamentet kan komme i høyspenn og til slutt ryke. Strukturer, bygninger og hele byer som hviler på et slikt bergfundament vil kollapse og implodere.

 

* ZT nl 10. feb 2008. Internet-kabler langs havbunnen utenfor Egypt og Dubai ryker.

* ZT nl 24. feb 2008. Oljerørledning og oljeraffineri eksploderer i Texas.

* ZT nl 29. mars 2009. Tysk bygning kollapser; prediksjoner fra 2002.

* ZT nl 16. mai 2009. Gassledning i Moskva, største eksplosjon siden den annen verdenskrig.

* ZT nl 23. mai 2009. Bygninger imploderer i løpet av samme uke i Tecumseh (Oklahoma), Waterloo (Iowa), Bristol (Pennsyl­vania) og Walthamstrow (UK).

* ZT nl 1. nov 2009. En kjempeeksplosjon ved Caribbean Petroleum Corp. som ligger utenfor Puerto Ricos hovedstad. Uro melllom to tektoniske plater resulterte i at underjordiske oljerør røk, og gnister fra bruddet antente oljen. Eksplo­sjonen tilsvarte et jordskjelv med magnitude 2,8.

 

En kjempeeksplosjon ved Caribbean Petroleum Corp. den 24. oktober 2009.

 

 

A112: Broer som kollapser

En av konsekvensene ved at bergfundamentet synker, svikter og skifter posisjon, enten på den ene siden av en elv eller på begge, er at broer som går over elven kan bli vridd mer enn de tåler og kollapser.

 

* ZT nl 5. aug 2007. En bro i Minneapolis og en bro i Oroville, California, kollapser.

* ZT nl 30. sep 2007. En bro under konstruksjon i Vietnam kollapser.

* ZT nl 30. aug 2009. I løpet av to måneder har broer kollapset i India, Irland, Winnipeg, Iowa, Mexico og Kina.

 

Bro over Mississippi-elven som plutselig kollapset 2. august 2007.

 

 

A113: Synkehull

Synkehull oppstår hyppigst i karstlandskap (Wiki: Karst-topografi; Sinkhole). Det geologene ikke kan eller ikke vil gå ut i media med, er hvorfor de siste ti årene har vært vitne til en enorm økning i nye synkehull. Svaret er tektonisk aktivitet som forårsaker økt spenning og dynamikk i strekksonene.

 

* 13 of the Biggest, Strangest, and Most Devastating Sinkholes on Earth. Artikkel i WebEcoist 26. august 2008.

* ZT nl 1. apr 2007. Over 100 synkehull i provinsen Guangxi, Kina.

* ZT nl 11. mai 2008. Synkehull i Texas, Mexico City og Guatemala.

* ZT nl 23. mai 2009. Synkehull i Springfield, Missouri og i Cleveland, Ohio.

* ZT nl 12. juli 2009. Synkehull i New Jersey og i Calgary, Canada.

* ZT nl 25. okt 2009. Et synkehull oppsto plutselig i midten av gulvet i en kirke i Napoli, Italia, den 23. september 2009.

* ZT nl 16. mai 2010. 26 synkehull i Sichuan-provinsen i Kina; i California slukes to biler av et plutselig synkehull; og i Quebec (Canada) har et gigantisk synke­hull svelgt et hus med det resultat at flere som var i huset omkom.

* ZT nl 20. juni 2010. Mer om utbruddet av synkehull i Kina og Guatemala.

* ZT nl 25. apr 2010. Jordskjelvet den 13.-14. april 2010 ved Tibetplatået kan ha tatt livet av nærmere 10.000 personer. Jordskjelvet hadde en magnitude på 7,1. Dette var et intraplatisk (i motsetning til interplatisk) jordskjelv, som er relativt sjeldent.

* ZT nl 23. okt 2011. Antall synkehull i Florida har økt fra 2360 i 2006 til 6694 i 2010. Denne dramatiske tredoblingen har resultert i at en lovendring er på gang for å redde forsikringsselskapene fra konkurs [media-artikkel].

* MailOnline (april 2013): The Russian city being 'eaten alive': Cars, buses, and trucks disappear beneath the earth as they are swallowed by giant sinkholes. 

 

         

Synkehull som plutselig oppsto i Berezniki (Russland) og nær Guatemala City (Guatemala). 

 

Et synkehull oppsto uten forvarsel i en kirke i Napoli den 23. september 2009.

 

 

A114: Lyder fra stress og tilpasninger i berglag og tektoniske plater, og smell fra luftlag som klapper sammen

Nancys første sammendrag av notater om disse to lydfenomenene er i ZT nl 23. mars 2008. Zetaene utdypet nærmere i ZT Chat 29. nov 2008 og ZT Chat 11. des 2010.

 

Fra mars 2011 og utover kom opptak av lyder som minnet om uling og blåseinstrumenter. I ZetaTalk-notatet Trumpets and Howls (Aug. 2011) forklares dette som underjordiske vibra­sjoner, i områder som er i en strekksone, som forplanter seg via innestengte dammer og sjøer, der de forsterkes, til luften. Hvert tilfelle har sine fascinerende nyanser:

  • i Kiev (Ukraina), som fra en basun eller et tibetansk horn (YouTube).
  • i Tampa Bay (Florida), en noe skremmende uling (YouTube).
  • i Homel (Belarus), som fra et undergrunnsanlegg (YouTube). 

Fra ZT Chat 21. jan 2012:

“Where is this leading? At least half the Earth, at any given point in time, will be having some sort of tension in its rock. Clapping and grinding fault lines, vibrating bodies of water, trembling rock strata resisting being pulled apart, and snapping rock under compression or being bent. All will be noisy, and the most likely reaction among those who hear it will be to conclude that the End Times have arrived. However known in various cultures around the world, all have some reference to the coming times. The establishment will be unable to explain away these sounds, and once again the Internet will be sought and will lead inevitably to our explanations.”

 

* What are they? Mysterious unexplained noises now being reported across the globe. The Extinction Protocol, 17. januar 2012.

 

* The mystery about the strange and scary sounds from above. alienspacecentereast's blog, oppdatert mars 2012. Inneholder linker til ca. 50 YouTube-snutter av uforklarlige lyder fra hele verden.

 

* Den 6. desember 2012 kunne mystiske smell i løpet av 24 timer høres fra vestsiden (Arizona) til østsiden (Rhode Island) av USA. Se ZT nl 30. des 2012.

 

 

A120: Jordskjelv

Jordskjelv er utløsning av store spenninger i eller mellom de tektoniske plater. Nesten alle jordskjelv skjer ved plategrensene, og er således interplatiske, da det er her spenningene er størst. Intraplatiske jordskjelv er relativt sjeldne, og lite forstått. De oppstår da i sprekkesoner som f.eks. New Madrid Seismic Zone (som inkluderer åtte delstater i USA). Magnitude­skalaer som Richters skala og Momentmagnitude-skalaen er logaritmiske. Dette betyr at en økning på én enhet på skalaen tilsvarer ca. 32 ganger mer frigjort energi fra jordskjelvet, og en økning på to enheter tilsvarer ca. 1000 mer frigjort energi.

 

- Om betydningen av dype jordskjelv

Zetaene forklarer i ZT-notatet Deep Quakes (1997) om betydningen av dype jordskjelv, og varsler om at offentlige jordskjelvdatabaser kan komme til å holde tilbake informasjon om jord­skjelvenes dybde.

 

“Et av de sikreste tegnene på at den nåværende eksentrisiteten i værmønsteret, samt den økte magnetiske spredningen som utvises fra Jordens kjerne, samt oppvarmingen av havene fra bunnen og opp, ikke bare er variasjoner av normen, er den dramatiske økningen i dype jordskjelv, som har blitt registrert siden midten av 1980-tallet. Dette får naturligvis lite mediaoppmerksomhet, da dette er vanskelige symptomer å forklare. Økningen i dype jordskjelv, de som indikerer platejusteringer på det mest fundamentale nivået, er i særdeleshet en ledetråd som forteller om at en jordskorpeforskyvning er nær forestående. Normalt blir få jordskjelv registrert på dette nivået, da de fleste jordskjelv som registreres av mennesket skjer på den skjøre og lett krøllete overflaten.

 

Den bristende eller smuldrende overflaten påvirker direkte menneskehetens habitat, hvilket gjør at overflatejordskjelv blir registrert. Dype jordskjelv får båten til å gynge men kaster normalt ikke serviset omkring, da platen i sin helhet beveges fremfor tilpasninger på overflaten. De dype jordskjelvene resulterer derfor i lite skade, og får av den grunn lite mediadekning. Dog, som et symptom som varsler om en kommende jordskorpe­forskyvning, er de ekstremt betydningsfulle og faktisk uforklarlige i noen annen kontekst. Økningen i dype jordskjelv blir for tiden rapportert, men da økningen vil fortsette og oppmerksomheten rettes mot dette merkelige symptomet, kan den nåværende tilgjenge­ligheten av slik statistikk komme til å bli blokkert. Jordskjelv-data som rapporteres er sted, dato, tid, magnituden på Richterskalaen, og dybde. Vær forberedt på at den siste informasjons­typen kan bli droppet i fremtiden.”

 

- USGS har fusket med jordskjelv-statistikken siden 2003

USGS, som bl.a. har en offentlig database der jordskjelv over hele verden registreres, har ifølge ZetaTalk siden 2002-03 begynt å underrapportere antall jordskjelv samt gi dem lavere styrkegrad enn den faktiske. På denne måten prøver myndig­hetene å fremstille det plate­tektoniske drama som nå er under utfoldelse mindre alarmerende enn det faktisk er. Jo mindre alarmerende fremstillingen er, dess færre vil begynne å spekulere omkring årsaken til den dramatisk økte aktiviteten. Se ZT nl 24. des 2006.

 

USGS-websider av interesse:

* USGS: Earthquake Lists & Maps

* USGS: Are Earthquakes Really on the Increase?

* USGS: Earthquake Facts and Statistics

* USGS: Earthquake Facts and Statistics Graphs

* USGS: Earthquake Glossary

 

 

- Den mest relevante måleenheten for å vise jordskjelvtrender er total utløst energi.

USGS skriver på sin webside How much bigger is a magnitude 8.7 earthquake than a magni­tude 5.8 earthquake?:

 

“The magnitude scale is really comparing amplitudes of waves on a seismogram, not the STRENGTH (energy) of the quakes. So, a magnitude 8.7 is 794 times bigger than a 5.8 quake as measured on seismograms, but the 8.7 quake is about 23,000 times STRONGER than the 5.8! Since it is really the energy or strength that knocks down buildings, this is really the more important comparison. This means that it would take about 23,000 quakes of magnitude 5.8 to equal the energy released by one magnitude 8.7 event.”

 

I lys av USGS’ erkjennelse over, kan man undre seg over hvorfor de ikke produserer diagrammer som viser den globaltotale utløste energi fra år til år. For å finne et slikt diagram må man gå til web-basen dlinquist Earthquake Home som drives av en enkeltperson. Rådataene fra USGS overføres automatisk og kontinuerlig til et eget program hos dlindquist som regner ut den utløste energi, som så vises på diagrammenes y-akse.

 

På den vannrette opsjonsmenyen, velg ”Historical Activity”. Diagrammene tar da for seg perioden 1973-2011. På den loddrette opsjonsmenyen, velg så ”All Quakes” og ”Total Strength” (”Strength” er utløst energi). Diagrammet viser da:

  • at i år 2003 begynte en dramatisk stigning,
  • at 2004, 2007 og 2010 var tre toppår på noenlunde samme nivå.
  • at år 2011 allerede er ca. 70 % høyere enn nivået på de tre toppårene, og vil ved slutten av året trolig ligge langt over 100 % høyere!

 

dlindquist-diagrammet viser total-global jordskjelv-utløst energi for perioden 1973-2011.

 

 

- ZetaTalk nyhetsbrev av interesse:

* ZT-notat juli 2004. Jordskjelv samtidig over hele kloden begynte i mars 2003, og et fast mønster ble etablert fra 25. mai 2003 og utover.

* ZT nl 16. sep 2007. Om de kraftige Sumatra-jordskjelvene i desember 2004 og september 2007.

* ZT nl 7. okt 2007. Jordskjelv M > 4 over hele verden samtidig; eksponen­tiell økning har begynt.

* ZT nl 30. nov 2008. Trenden med jordskjelv, M = 5-7, over hele verden samtidig fortsetter. FEMA advarer befolkningen i New Madrid-jordskjelv­sonen mot mulige katastrofer.

* ZT nl 18. jan 2009. Offisiell jordskjelv-statistikk 2002-08, viser at 2007 hadde en vesentlig økning.

* ZT nl 12. juli 2009. Imponerende statistikk-diagram 1900-2008; sammendrag om USGS’s statistikkfusk siden 2003.

* ZT Chat 16. jan 2010. Om jordskjelvet på Haiti den 12. januar 2010, som bare er en forsmak på hva som vil ramme hele Karibien og Mellom-Amerika. Ifølge ZetaTalk var jordskjelvet betydelig sterkere enn den oppgitte magnituden på 7,0. Se også USGS-rapport.

* Jordskjelvet i Chile den 27. februar 2010. Jordskjelvet, som inntraff utenfor kysten av Chile, er det sjette sterkeste skjelvet som er registrert i verden etter at man begynte målinger i 1900. Med en styrke på 8,8 er det hele 501 ganger sterkere enn 7,0-skjelvet som rammet Haiti i januar.

* ZT nl 25. apr 2010. Jordskjelvet den 13.-14. april 2010 ved Tibetplatået kan ha tatt livet av nærmere 10.000 personer. Jordskjelvet hadde en magnitude på 7,1. Dette var et intraplatisk (i motsetning til interplatisk) jordskjelv, som er relativt sjeldent.

* Wiki: 2011 Tohoku earthquake and tsunami. Jordskjelvet utenfor Japans østkyst den 11. mars 2011 har offisielt M=9.0, og er det femte kraftigste jordskjelv i verden siden målinger begynte i 1900.

* Wiki: Lists of earthquakes #Largest eartquakes by magnitude. Av de ti kraftigste jord­skjelvene i perioden 1900-2012, har fem av dem kommet fra 2004 og utover.

 

        

                                  Jordskjelv i Haiti den 12. januar 2010                                                    Jordskjelv i Chile den 27. februar 2010

 

- Norge

”Den 06. mars 2009 kl. 10:50 (UTC) (lokal tid 11:50) inntraff et stort jordskjelv i havområdet mellom nordvest Svalbard og nordøst Grønland. Jordskjelvet hadde en magnitude på 6.5 og var det største i Norge og nærliggende havområder siden instrumentelle registreringer begynte i 1905. Dette jordskjelvet ligger langs den såkalte plategrensen mellom to tektoniske litosfære plater… (NNSN, Kilde). Linker til norske ressurser:

 

* NORSAR jordskjelv.no. Norsk jordskjelv-kompetansesenter, etablert i 1968.

* Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNSN). Her finner man data om alle jordskjelv i Norge og inntilliggende land- og havområder.

* Norsk intro til jordskjelv (fra NNSN).

 

 

A130: Vulkanutbrudd

Fra den norske Wiki-artikkelen Vulkan:

”En vulkan er en geologisk formasjon, som dannes av magma som kommer nært opp imot en planets overflate. På Jorda forekommer dette ofte ved kontinentalplategrensene. Prosessen starter når magmaen stiger opp til overflaten under en vulkan og danner et magmakammer.”

 

Både Jordens slingring og risting i seg selv, samt at Jordens tektoniske plater vris og ristes løs som en konsekvens herav, bidrar til en økning i vulkansk aktivitet.

 

Smithonian Institution står bak websiden Global Volcanism Program, hvor man finner stati­stikk for historisk, årlig og global vulkansk aktivitet. Antall vulkanutbrudd pr. år har holdt seg stabilt de siste århundrene, og fra 1960 frem til år 2003 har antallet holdt seg stabilt mellom 50-67 utbrudd pr. år (kilde). Søkefunksjonen for månedlige og årlige globale utbrudd ligger her. Under overskriften ”Find a volcano by eruption date” kan man fylle inn år og/eller måned. Databasen gir følgende statistikk for årene 2004-2010, som viser at antall utbrudd bare er litte grann høyere enn vanlig:

 

2004: 71

2005: 73

2006: 76

2007: 71

2008: 76

2009: 67

2010: 69

2011:

 

ZetaTalk har i flere notater hevdet at den vulkanske aktiviteten har økt betraktelig de siste årene. I så fall har Smithonian Institution fusket med dataene i sin database, og under­rapportert antall utbrudd.

 

* ZT-notat Magma void (feb. 2005).

* ZT nl 28. mars 2010. Vulkanutbruddet på Island ses i sammenheng med at Atlanter­havet nå utvider seg.

 

 

150: Gasser og væsker fanget i lommer mellom berglag frigjøres eller får økt trykk

Vegetasjon kan under en jorskorpeforskyvning bli fanget mellom to berglag, og kan ligge der og råtne i tusener av år inntil berglagene av en eller annen grunn slites fra hverandre, f.eks. under opptakten til den neste jordskorpeforskyvningen. Forråtnelsen resulterer i dannelsen av gasser, som:

 

Platetektoniske endringer kan resultere i at oljefylte reservoarer får redusert volum, som så resulterer i eksplosivt høy­trykk i oljebrønner.

 

 

A151: Jorden slipper ut metantiol; Tunguska-hendelsen (1908)

Metantiol har en odør som minner om råtten kål, råtne egg og tarmgass, og er faktisk en komponent i dårlig ånde, tarmgass og avføring. Når innestengt metantiol frigjøres fra berglag som har blitt dratt fra hverandre, vil man ute i naturen tro at man er i nærheten av en myr, mens man i tettsteder vil anta at det har vært en gasslekkasje. Noen ganger kan bevegelser i én tektonisk plate forårsake tilpasninger i andre tektoniske plater, og slik utløse en domino-effekt verden over. Metantiol kan da frigjøres over hele Jorden i løpet av ett døgn. Ifølge ZetaTalk var den 8. januar 2007 et slikt døgn, da rapporter skal ha kommet inn fra hele verden om stinkende tarmgass. Fra et globalt odørperspektiv skal dette ha vært en ”historisk” dag.

 

* ZT-notat (9. jan 2007): Earth Farts. Om hendelsen den 8. januar 2007.

* Examiner.com (Sep. 2012): Infamous ‘Earth Fart Day’: The stench smelled around the world. Om hendelsen den 8. januar 2007

* ZT nl 24. feb 2008. Utslipp over hele Indiana.

* ZT Chat 26. jan 2013. Om metantiol-stanken fra London til Paris den 22. januar 2013, som ble bort­forklart som en gasslekkasje i fabrikken Lubrizol France nær Rouen.

 

 

- Tunguska-eksplosjonen den 30. juni 1908

Et av vitenskapens store mysterier er hva som forårsaket den uhyre kraftige eksplosjonen i Tunguska, Midt-Sibir, den 30. juni 1908 (Wiki: Tunguska event). ZetaTalk kommer inn på denne hendelsen i svaret på et spørsmål (ZT Chat 5. juni 2010):

 

“Metangass kan forårsake eksplosjoner, hvilket var tilfelle med Tunguska-eksplosjonen. Et jordskjelv forårsaket en revne i permafrosten, hvilket frigjorde metangass. Denne samlingen av gass steg opp i den øvre atmosfæren, da metan er lettere enn luft, ble antent av et lynnedslag, og eksploderte. Eksplosjonen fulgte ruten til den stigende metangassen tilbake til bakken i Sibir, i Tunguska. Kan denne typen eksplosjoner forventes nå som forekomsten av jordskjelv øker verden rundt? Ja, men slike eksplosjoner vil være ekstremt sjeldne.”

 

Tunguska 1927 (19 år senere!)

 

 

A152: Frigjort kulleiemetan: Massedød av fugl og fisk

Se RKM-artikkelen Uforklart massedød av fugl og fisk verden over (NyS, 2011) samt kommen­tarer for nye tilfeller. Se også ZT nl 3. juli 2011.

Massedød av sildefisk i Michigansjøen den 14. januar 2011.

 

I oktober 2012 ble en sirkelformasjon sett i skyene samtidig med at døde fugler falt ned fra himmelen. MailOnline hadde en artikkel om saken: What on earth WAS this? Man photo­graphs 'UFO' floating in the clouds moments before ten dead birds appear in garden. Zetaene kommenterte dette i ZT Chat 27. okt 2012:

 

”Spor til årsaken til halo-skyen over Sellafield ligger i de døde fuglene, som er av flere enn én art. Metan dreper fugler raskt, som er årsaken til at gruvearbeidere tok kanarifugler med seg ned i gruvesjaktene. Når kanarifuglene stoppet å synge, var det fare for eksplo­sjon. Metanblaffet over Sellafield skapte et pent riss av en halo i skyene, da metan er lettere enn luft og derfor stiger til værs.”

 

En sirkelformasjon i skyene samtidig med at døde fugler faller ned.

 

 

A153: Eksploderende kumlokk

New York City opplevde i januar 2011 rekord i antall eksploderende kumlokk: 65. Tilsvarende tall var 10 for januar 2010, og 21 for januar 2009 (Reuters, 4. feb 2011). Zetaene kommenterte dette i ZT Chat 19. feb 2011.

 

Rekortdartet antall eksploderende kumlokk i New York City.A154: Eksplosivt høytrykk i petroleumsbrønner

Platetektoniske endringer kan resultere i at oljefylte reservoarer får redusert volum, som så resulterer i eksplosivt høy­trykk i petrouleumsbrønner.

 

* ZT nl 13. juni 2010. Om årsaken til oljesølkatastrofen som Deepwater Horizon forårsaket i Mexicogulfen den 20. april 2010, og om to andre petroleumsbrønner som har problemer med eksplosivt høytrykk. Se RKMs artikkel Hvorfor eksplosivt høytrykk i mange petroleumsbrønner? (NyS 2010). 


 

A160: Større tektoniske justeringer 

* ZT nl 25. apr 2010. Havbunnen ved Coral Sea utenfor Australia har trolig blitt hevet over 100 meter på 24 dager i mars/april 2010. 500 km lenger borte skal vannivået ha falt 39 meter.

 

 

A200: Ekstremvær, ekstremtemperaturer, klimakaos

Ifølge zetaene er det Jordens slingring som er hovedårsaken til det tiltagende ekstremvær, ekstrem­­temperaturer og klimakaos; ikke den oppvarm­ingen som foregår i Jordens indre og som forplanter seg utover til jordskorpen og derfra videre til havene og troposfæren. Se ZT-notatet Weather extremes (2005) og ZT nl 11. sep 2011.

 

 

A210:  Ekstremtemperaturer (hete- og kulderekorder)

Zetane ga følgende kommentar i ZT Chat 1. mars 2008:

 

“Denne vinteren har vært forferdelig for den nordlige hemisfære; der det nordamerikanske kontinentet og regioner i Sibir har hatt rekordartet kulde og snefall. Kulden har flere steder vært umedgjørlig. Dette er ikke relatert til global oppvarming forårsaket av oppvarmet luft. Som vi tidligere har forklart, Jordens oppvarming kommer fra grunnen og opp, pga. Jordens roterende kjerne. Dette er grunnen til at flere vulkaner er aktive nå enn i manns minne. Den rekordartete kulden skyldes Jordens slingring, der den magnetiske nordpolen skyves vekk når den daglig dukker opp ved horisonten og der møter støtkraften fra de magnetiske partiklene som kommer fra nordpolen til Planet X. Denne kraften skyver disse regioner av Jorden bort fra den varmende Solen!”

 

 

* ZT nl 30. mars 2008. Rekordkaldt i nordlige hemisfære, rekordvarmt i den sørlige hemisfære.

* ZT nl 7. sep 2008. Den arktiske havisen smelter.

* ZT nl 8. feb 2009. Fordelingen av ekstremtemperaturer blir mer kompleks og følger vertikale bånd over kloden.

* ZT nl 2. aug 2009. Over 3000 kulderekorder i USA.

* ZT nl 17. jan 2010. Kulde- og snøfallrekorder over hele den nordlige halvkule. Det vestlige Europa opplever en av de kaldeste vintrene på flere tiår. Hele det østlige USA opplever den kaldeste vinteren siden 1985. Seoul, Sør-Korea, opplever det tyngste snøfallet siden slike meteorologiske målinger begynte i 1937. Beijing opplever den kaldeste vinteren på 40 år.

* ZT nl 11. juli 2010. Snø ved sommerjevndøgn i Østerrike, frostadvarsel i Oregon i juni.

* ZT nl 18. juli 2010. Rekordkulde og rekordhete preger sommeren verden over.

 

En koala som var takknemmelig for
en skål vann under hetebølgen i Australia!

 

 

A220:  Orkaner og tornadoer

Fra ZT Chat 31. mai 2008:

 

”Den stadig kraftigere slingringen fremmer dannelsen av tornadoer over det nord-amerikanske kontinentet på flere måter. For det første innebærer slingringen at Jorden flyttes under sitt luftteppe to ganger daglig. Slingringen innebærer at Nordpolen hver dag beveges i et åttetallmønster (8). Jorden skyver først sin magnetiske nordpol vekk fra Solen når Solen om morgenen står opp over horisonten. Deretter skyver Jorden den magnetiske nordpol vekk fra Solen, mot den andre retningen, før solnedgang. Da den magnetiske nordpol er i Arktis mellom Canada og Sibir, vil slingringen primært affisere det nord­amerikanske kontinentet.

 

Hva skjer når det nordamerikanske kontinentet skyves inn i den nordlige delen av Stille­havet om morgenen, og så inn i den nordlige delen av Atlanterhavet om kvelden? Kald luft blir drevet over den varme luften som ligger over landet, hvilket er nettopp det som skaper tornadoer. En tornado er et ”basseng” med kald luft som ligger over et ”basseng” med varm luft. Den kalde luften faller nedover, og danner da en spiral. Da det nord­amerikanske kontinentet har varmet opp innlandet pga. et skifte i årstidene, blir temperaturforskjellen mellom luften over de nordlige havene og innlandsluften økt. Dette er forklaringen på det økte antall tornadoer hver mai. Hva vil skje når kontinentet varmes opp gjennom sommeren, hvilket øker temperaturforskjellen? Den kalde luften som blir drevet over den nå varme luften vil resultere i en større temperaturforskjell, og antall tornadoer vil øke!”

 

Tornado

 

* ZT nl 9. mars 2008. Orkaner over hele Europa.

* ZT nl 1. juni 2008. Høyeste antall tornadoer i USA siden 1998.

* ZT nl 21. sep 2008. Orkanen Ike som rammet Texas.

* ZT nl 4. apr 2010. De to første orkaner/sykloner noensinne registrert ved østkysten av Sør-Amerika opptrådde i mars 2004 og mars 2010.

* Wiki: 2011 Pacific hurricane season;   2011 Atlantic hurricane season.

 

 

A230: Ekstreme haglstormer

Fra ZT nl 16. des 2007:

”En annen myte som rapporteres i folkloren gjelder ekstreme haglstormer, en av plagene som rammet Egypt under tiden som ledet opp til jødenes utvandring fra Egypt. Den siste jordskorpe­forskyvningen skjedde i tiden til Moses, ca. 3600 år siden. Om tiden da plagene og selve forskyvningen skjedde har blitt fortalt både i Andre Mosebok og av egypterne. Begge disse fortellingene har historier om ekstreme haglstormer, og beskrivelsene er temmelig like. 

 

Hagl store som snøballer

 

 

A240:  Nye og sjeldne typer skyer

Zetaene ga i ZT Chat 6. juni 2009 en kommentar om hva de kaller en “slingringssky”:

 

“Vi har nevnt flere typer virkninger av Jordens slingring, som jetstrøm-looper og ekstreme temperatur­endringer. Mens atmosfæren i sin alminnelighet dras med Jordens overflate, er det et etterslep, som er årsaken til de vestlige vinder. Når Jorden skyves under en luftmasse som har en annen temperatur, kan luften stige eller falle, som er det typiske scenariet ved tordenvær om sommeren. Men hva skjer når en slik luftmasse skyves under en annen, og de kommer tilbake til den opprinnelige posisjonen? Fremfor at tordenvær dannes, blir prosessen avbrutt og etterlater seg et lag av tunge, våte skyer. At en slik skydannelse kun har blitt sett i den siste tiden, relaterer den til Jordens slingring som kun har vært tilstede siden 2004.”

 

Slingringssky

 

 

A260: Kjempehøye tidevannsbølger og tidevannsflommer (urelatert til stormer og jord­skjelv­­­forårsakete tsunamier)

Flommer kan oppstå som resultat av flere årsaker og delårsaker: a) Stor nedbørsmengde som gjør at elvene flommer over, b) Subduksjonsforårsaket landsenkning som gjør at havet trenger inn i lavlandet, hvilket samtidig hindrer drenering av flom- og elvevann som kommer fra høyere­liggende strøk, c) Jordens slingring resulterer i rekordhøye tidevanns­bølger som forårsaker katastrofale tidevanns­­flommer. Vi ser her på det siste fenomenet.

 

Tidevannsbølger forekommer i elver og bukter, og skyldes normalt gravitasjonskreftene til Månen, Solen og andre planeter. [En tsunami er noe helt annet annet. Den rir over havet, og skyldes en plutselig og massiv havbunns­bevegelse, utløst f.eks. av et undersjøisk jordskjelv].

 

* ZT nl 27. mai 2007. Om rekordhøye tidevannsbølger.

* ZT nl 5. aug 2007. Om flommer verden over.

* ZT nl 2. des 2007. Om flommer.

* ZT nl 2. aug 2009. Om tidevannsanomalier.

* ZT nl 27. juni 2010. På to uker ekstremflommer i Frankrike, Kina, Brasil, Canada og Oklahoma/Arizona.

* ZT nl 6. nov 2011. Om tidevannsflommer i Dublin (Irland) og Tabasco (Mexico) forårsaket av Jordens slingring.

* Wiki: Tidal bore. 

 

Illustrasjon av høy tidevannsbølge i en bukt.

 

 

A270: Havmalstrømmer

Zetaene betrakter havmalstrømmer som en virkning av store havbunnsforskyvninger, hvilket gjør at de ofte forekommer samtidig med tsunamier.

 

* Fra ZT-notatet Ocean Vortex (1996):

“Disse gigantiske malstrømmene har blitt beskrevet i fortiden, da det hendte at skip ble fanget inn i dem under en jordskorpe­forskyvning. I de tilfeller ett av skipene greide å unnslippe, ble historien fortalt og nedtegnet. Men, i likhet med mange andre historier som er basert på opplevelser under en jordskorpe­forskyvning, ble disse fortellingene tatt for å være myter.”

* ZT nl 16. des 2007. Om skip forsvunnet i havmalstrøm utenfor Taiwan.

* Gigantisk malstrøm oppsto ved Uzumaki under jordskjelvet og tsunamien ved Tohoku (Japan) den 11. mars 2011. Video.

* April 2011: To gigantiske malstrømmer i Atlanterhavet utenfor Guyana og Suriname (The Extinc­tion Protocol 12. apr 2011).

* Oppsummering, se ZT nl 24. apr 2011.

* Wiki: Maelstrom. 

 

Illustrasjon av kjempemalstrøm

 

 

A400: Diverse økonomiske, teknologiske og produksjonsmessige konsekvenser

Jordens slingring og risting utløser enorme naturkrefter verden over, som – kombinert med det tiltagende ekstremværet, ekstremtemperaturene og klimakaoset – forårsaker voldsomme materielle ødeleggelser, teknologiske forstyrrelser og produksjonsmessige hindringer.

 

 

A410:  Katastrofalt fall i global matproduksjon, og dermed global matmangel

Tørke og de mange flomkatastrofene har resul­tert i katastrofalt fall i den globale mat­produksjonen, som igjen har resultert i global matmangel. Den globale matmangelen nådde et nytt nivå i år 2000, da matmangel ble registrert i 77 land. Fra ZT nl 23. des 2007:

 

“Rapporter om sviktende avlinger økte eksponentielt i år 2000 (kilde), og sent i 2002 dokumenterte en FN-rapport at vi de to seneste årene sto overfor en historisk rekord i vær-relaterte naturkatastrofer (kilde). Men media fortsatte å underrapportere sviktende avlinger… I 2007 ble de sviktende avlinger, og det faktum at kornlagrene gikk tomme, endelig innrømmet, og matprisene føk dramatisk i været.”

 

* ZT nl 23. des 2007. Oppsummering.

* ZT nl 6. apr 2008. Risprisene fyker i været; matkuponger og suppe­­kjøkkener innføres igjen.

* ZT nl 15. feb 2009. Om rapport fra Global Research; tørke er primær­årsaken til mat­produksjons­­svikten, fra Australia til USA og Sør-Amerika.

* ZT nl 21. juni 2009. Ifølge en FN-rapport lever nå én millard mennesker på sulte­grensen.

 

 

A430:  Rekordstore katastrofe-forsikringsutbetalinger

Web-basen The Extinction Protocol: 2012 and beyond har en egen temaside med fokus på forsikringsselskapenes utgifter ifm. katastrofe-relaterte utbetalinger. Allerede i august 2011 kunne noen av verdens største forsikringsselskaper konstatere at 2011 ville bli deres historisk verste år! Her er noen av artiklene på temasiden, med korte utdrag:

 

Extreme weather the achilles’ heel of the U.S. economy? (juni 2011).

Everything has its price, even the weather. New research indicates that routine weather events such as rain and cooler-than-average days can add up to an annual economic impact of as much as $485 billion in the United States. The study, led by the National Center for Atmospheric Research (NCAR), found that finance, manufacturing, agriculture, and every other sector of the economy is sensitive to changes in the weather. The impacts can be felt in every state. “It’s clear that our economy isn’t weatherproof,” says NCAR economist Jeffrey Lazo, the lead author. “Even routine changes in the weather can add up to substantial impacts on the U.S. economy.” This is the first study to apply quantitative economic analysis to estimate the weather sensitivity of the entire U.S. economy.

 

Months left to go, 2011 becomes the costliest year for natural disasters in history (aug. 2011).

Japan’s earthquake in March is set to make 2011 the costliest year to date for natural disasters, reinsurer Munich Re said, although the number of deaths globally is relatively low so far. Total global losses from natural disasters for the first six months alone were $265 billion, easily exceeding the $220 billion recorded for the whole of 2005, previously the most expensive year to date, the German firm said. The economic loss for the first half of 2011 was more than five times higher than the average of the past 10 years, Munich Re said, and more than double the total for 2010 of $130 billion… “It is very rare for such an extreme accumulation of natural hazard events to be encountered,” Munich Re, which is the world’s top reinsurer, said in a statement… In terms of the human cost overall, however, 2011 is relatively benign — so far. Natural disasters killed 19,380 people in the first six months, compared to 230,300 in 2010.

 

Scientists dismayed by unending string of disasters plaguing U.S. (sep. 2011).

 

Earthquakes may make 2011 second-costliest year, Swiss Re says (sep. 2011)

 

Insurance market Lloyd’s dives into red on ‘unprecedented number of catastrophes’ (sep. 2011).

 

2011: A record-breaking year for natural disasters in the U.S. (okt. 2011).

 

Under ”2011 Tohoku jordskjelv og tsunami”-hendelsen i Japan den 11. mars 2011 endte en ferge på toppen av denne bygningen i Otsuchi.

Katastrofens totale kostnader kan ha overskredet 300 milliarder dollar, hvilket gjør den til verdens dyreste naturkatastrofe.

 

 

A450:  Sviktende GPS-utstyr

Jordens tiltagende slingring og risting resulterer i at GPS-utstyr avgir feilinformasjon i tiltagende grad, da denne informasjonen er basert på matematiske beregninger av tid og avstander som ikke tar Jordens slingring med i betraktning [Wiki: Global Positioning System]. I mai 2009 begynte de amerikanske myndigheter å spre desinformasjon om årsaken til at GPS-utstyr ville begynne å svikte i 2010: sviktende vedlikehold.

 

* ZT nl 29. mars 2009. Om ubåten USS Hartford som kolliderte med et annet amerikansk krigsskip, samt om andre ubåt-uhell de siste årene.

* ZT nl 23. mai 2009. Intro-innlegg.

* ZT Chat 31. juli 2010. Flyulykken over Pakistan den 28. juli 2010.

 

Illustrasjon av GPS-satelittnettverket

 

 

B) Virkning av Nibiru: Jorden varmes opp innenfra

Zetaene hevder at Nibiru forårsaker en oppvarming av Jordens indre, at denne varmen forplanter seg utover til jordskorpen og havene, hvilket leder til havoppvarming som så igjen leder til oppvarming av troposfæren (atmosfærens nederste lag). At det er havene som påvirker klimaet og troposfærens temperaturer (ikke omvendt), og at Solen og endringer i tropo­sfæren (inkludert menneskelig aktivitet) i svært liten grad påvirker havtemperaturen, har i flere tiår vært en elementær innsikt blant havforskerne. Robert E. Stevenson (1921-2001), havforsker og rom-oseanografiens far, skrev i 2000 en meget interes­sant epistel, Yes, the Ocean Has Warmed; No, It’s Not ‘Global Warming’. Den bør leses i sin helhet.

 

Zetaene kommenterte i et notat fra før 15. juli 1995, Heralding:

 

”Værforandringer som varsler kjempekometens ankomst vil først være innenfor normali­tetens rammer. Så lenge meteorologene kan finne lignende værmønstre i bøkene, eller en veteran kan bli funnet som underholder oss med fortellinger fra gamle dager, vil ingen bli spesielt alarmert. Været er, tross alt, et konstant konversasjonsemne. Intensiteten i vær­praten vil imidlertid tilta når været får ekstreme konsekvenser for matproduksjonen. Det er på dette stadiet at alarmklokkene vil begynne å ringe. Alle forsøk på å forklare forandringene som resultat av global oppvarming pga. drivhuseffekten vil få problemer da været vil insistere på å være uforutsigbart.

 

Landområder i verden som har vært ørkener gjennom menneskehetens historie vil bli omdannet til myrlandskaper gjennom vedvarende regn. Landområder i tempererte klima­soner som er vant med periodisk og moderat nedbør, vil oppleve nådeløse tørkeperioder. Så kan klimaet plutselig snu igjen, tilsynelatende uten grunn. Årsaken ligger dypt inne i Jordens kjerne, som meteorologene nekter å ta i betraktning. Dette er grunnen til at deres klimaspådommer aldri vil være basert på de rette parameterne.

 

En nøkkel til å forstå forandringene, og som man kan peke på, er havenes oppvarming over hele kloden. Dette har blitt målt til 15 cm. stigning på alle strender verden over. Vannet har steget fordi det har blitt varmere, og varmt vann tar opp mer plass en kaldt vann, som alle bøker i elementær fysikk kan fortelle. Hvordan har det seg at havene, som er dype og kalde, har blitt varmere? Er forklaringen den nærmest umerkelige stigningen i lufttemperaturen, på rundt 1 grad, som det rapporteres om? Siden varme stiger til værs, hvor­for skulle denne minimale temperaturøkningen i luften påvirke havene? Meteoro­logene vil fortelle deg at effekten av varmere luft er luftturbulens, ikke varmere hav. Havene har blitt varmere fordi Jordens kjerne har blitt varmet opp, og det skjer som et utslag av at Jordens bror har kommet nærmere.”

 

 

Zetaene ga følgende kommentar i ZT Chat 15. okt 2011:

 

“’Global oppvarming’ som skalkeskjul for de forandringer på Jorden som var virkning av Planet X sin ankomst, hadde som intensjon å gi en forklaring på virkningene av Jordens turbulente kjerne. Frem til 1980-tallet var en global avkjøling forventet, men dette endret seg pga. nye målinger som ble gjort sent på 1980-tallet. I 1988 var trenden klar. Global oppvarming ble målt. Isbreer smeltet, og det kunne påstås at det var en merkbar økning i luft- og havtemperaturene. Etablissementet hadde siden 1983 vært klar over at Planet X var innkommende, hvilket hadde blitt bekreftet av deres egne IRAS-observasjoner via en infrarød ballong som hadde blitt sendt opp over skylaget. Den vulkanske aktiviteten var økende, særlig undersjøisk vulkansk aktivitet som i hovedsak er usynlig for almenheten. Påstanden om at karbonutslipp var årsaken til denne oppvarmingen ville derfor kunne tjene som et skalke­skjul for de forandringer på Jorden som Planet X forårsaket; i det minste håpet etablissementet på dette.

 

Når desinformasjonen først hadde blitt plantet og spredd, og med slike respekterte talspersoner som Al Gore til å fronte den, startet etablissementet å massere forsknings­dataene slik at de støttet deres påstander, hvilket gjorde dem istand til å lure befolkningen. Dette fortsatte inntil det ble oppdaget at de brukte feilaktige data for å lyve om saken. Da, for å opprettholde illusjonen om at politikerne tok Global oppvarming-forklaringen seriøst, ble karbonskatt-lover innført. I styresmaktenes og grådighetens verden er det slik at når penger først har blitt samlet inn, uansett grunn, blir de ikke levert tilbake. Når en trend først har blitt innledet, er den vanskelig å reversere. Global oppvarming-unnskyldningen for å forklare høyere havnivåer i de regioner som er synkende, har også vært nyttig for etablissementet. På denne måten blir løgnene bevart og videreført.”

 

 

Nancy Lieder har i ZT nl 17. feb 2013 en interessant oppsummering. Hun tar for seg Al Gores nyeste bok The Future: Six Drivers of Global Change (2013), og påpeker hvordan slagordet har blitt endret fra ”Global Warming” to ”Climate Change”.

 

Klimaforskerne Prof. Seymour Laxon og hans underordnete lovende forskningsstjerne Katha­rine Giles døde kort tid etter hverandre i tilsynelatende ulykker (kronikk i MailOnline). Zetaene hevdet i ZT Chat 13. apr 2013 at de to hadde blitt myrdet av coverup-flokken. Zetaene pekte fingeren mot den ledende klimaforskeren Phil Jones som ”sjefsbedrageren” i ”Global Warming”-svindelen: 

 

“Var dette ulykker? Nei. Det ble registrert at lastebilsjåføren ble løslatt; han ble ikke arrestert for drap med motorvogn eller for uaktsom kjøring. Var dette så Dr. Giles’ skyld? Hun hadde blitt dopet slik at hun ble disorientert; timet slik at dette skjedde mens hun normalt var på vei til jobben. Hun vinglet over i kjøre­feltet som lastebilen lå i, og var ustødig. Lastebilen fulgte etter henne inntil muligheten bød seg, en morder i arbeid. Britene har en sterk hånd i coverup-arbeidet av Global­oppvarming-svindelen, der en senior­forsker under vingene av FN er sjefs­bedrageren, og bruker mord for å skjule opphavet til svindelen.”

 

Klimatologen Phil Jones: Sjefsbedrageren?

 

 

Den vitenskapelige konsensus er som kjent at troposfærens globale gjennomsnitts­temperatur i løpet av de siste hundre årene (1906-2005) skal ha økt med 0,74 °C. Den vitenskapelig krangel gjelder hva som er årsaken til denne temperaturøkning. Er økningen innenfor normalvariasjonen, og trenger derfor ingen forklaring? Å forklare økningen med endring i solar aktivitet har gått av mote det siste tiåret, da den solare energiutstrålingen har vært rekordlav gjennom hele den siste 11-årige solsyklusen.

 

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har frontet dogmet at økte utslipp av drivhusgasser fra menneskelig aktivitet som fossil brensel og avskoging har forårsaket mesteparten av den globale temperaturøkningen siden 1950-tallet. De viktigste drivhus­gassene er rangert slik: vanndamp: 36-72 %, CO2: 9-26 %, metan: 4-9 %, ozon: 3-7 %. Da det er vanskelig å forklare vanndamp som en miljøtrussel, har IPCC i stedet valgt å fokusere på CO2-nivået (som faktisk gjør vår verden grønnere og mer frodig!). CO2-nivået i den før-industrielle æra utgjorde ca. 0,028 % av Jordens atmosfære, og har i dag økt til 0,038 %. Det er hovedsakelig denne økningen av vitalitetsfaktoren CO2 fra 0,028 % til dagens 0,038 % som IPCC gir skylden for at den globale gjennom­snittstemperaturen de siste hundre årene (1906-2005) skal ha økt med 0,74 °C. Opponentene av dette dogmet hevder imidlertid at alle indikasjoner peker i retning av at det er det atmosfæriske temperatur­nivået som styrer CO2-nivået, ikke CO2-nivået som styrer temperaturnivået. For oppsummering av dette kompliserte emnet, se RKM-artikkelen Global oppvarming fra Jordens indre (NyS, 2011).

 

Nobelprisvinneren Al Gore og mediadebatten har tjent som en gigantisk avledningsmanøver

med sin hovedfokus på global gjennomsnittstemperatur og CO2-nivå.

 

Wiki: Phil Jones (climatologist);   E-post-lekkasjen ved Climatic Research Unit.

 

 

For klassene C and D,
gå til artikelens Del II.

 

Tilbake til:

* ZetaTalk & Nibiru temaside  //  Home