Nibiru-kompleksets virkninger på Jorden siden 2003

Del II

 

C) Andre virkninger av Nibirus nærvær

 

  C100: Jordens magnetfelt: tiltagende anomalier

         C110: De biologiske kompassene svikter

 

  C200: Avvik i Månens omløp rundt Jorden

 

  C300: Økt hyppighet av fødselsmisdannelser og albinoisme

   

  C400: Økning i psykiske lidelser, immunsviktsykdommer og infeksjonssykdommer

 

  C500: Rødt polarlys

 

 

D) Virkninger av Nibirus elektromagnetisk ladete hale

 

  D100: Ildkuler og meteorer

 

  D200: Atmosfæriske elektromagnetiske forstyrrelser

         D210: Satelitter roterer ut av posisjon eller styrter mot Jorden ute av kontroll

         D220: Massive strømbrudd verden over

         D230: Tog- og flyulykker pga. plutselig svikt i det elektriske signalsystemet

D240: ”Englehår” i luften og ”hvit melkeaktig væske” i vannet

 

  D300: Hydrokarbon-fenomener: Lystårn, neonskyer og spiraler

 

  D400: Karbohydrat-fenomener: ”Manna og ambrosia fra himmelen”

 

  D500: Jernoksidstøv farger luften og vannet rødt

 

 

C) Andre virkninger av Nibirus nærvær

 

C100: Jordens magnetfelt: tiltagende anomalier

Zetane omtaler Jordens kjerne som flytende, heterogen og sterkt magnetisk pga. de høye konsen­tra­sjonene av smeltet jern, samt at tyngdekraftens press er mindre i kjernen enn i jord­skorpen (se ZT Chat 4. mai 2013).

 

At Jordens kjerne er heterogen magnetisk, ikke homogen magnetisk, skal være forklaringen på Jordens døgnrotasjon. I Jordens bane rundt Solen reagerer den heterogent magnetiske kjernen kontinuerlig – med tiltrekning og frastøtning – på diverse magnetiske krefter i det omgivende univers. Det er denne evindelige tiltrekningen og frastøtningen som skaper rotasjon i den flytende jernmassen i Jordens kjerne, lik en hund som løper etter sin egen hale, og som så trekker jordskorpen med seg.

 

Zetaene forklarer magnetisme med partikkelflyt av en ennå uoppdaget subatomærpartikkel som de for enkelhets skyld kalles magnetoner. I en stavmagnet strømmer magnetonene ut fra den positive polen, og strømmer så i en bue mot den negative polen og opp igjennom stavens senter. Ett eneste jernatom er nok til å etablere magneton­strømmens retning!

 

Ifølge zetaene er Jordens flytende kjerne permanent magnetisert av den høye jern­konsentrasjonen. Magnetonene strømmer ut fra den geo­magnetiske nordpolen, og strømmer så i en bue mot den geomagnetiske sørpolen og opp igjennom Jordens senter. Intensiteten er sterkest nærmest polene, og svakere ved ekvator. Magnetoner er i kontinuerlig flyt; de trenger ikke noe mekanisk eller elektrisk puff (som elektronene trenger) for å komme ut av en ”hviletilstand”. Zetaenes syn på Jordens magnetisme er således ganske forskjellig fra geo­fysikkens nå rådende teori kalt Dynamoteorien, som ble lansert av den tyskfødte amerikanske fysikeren Walter M. Elsasser (1904-1991) i 1946-47 (Wiki: Dynamo theory). Ifølge Dynamo­teorien har ikke Jordens kjerne permanent magnetisme. Ifølge Dynamoteorien må Jordens geomagnetiske felt hele tiden genereres gjennom elektrisitet i Jordens kjerne, og elektrisiteten må igjen genereres gjennom Jordens døgnrotasjon. Gitt Dynamoteorien vil altså Jordens magnet­felt opphøre dersom Jordens døgnrotasjon skulle stanse.

 

Illustrasjon av hvordan magnetoner strømmer opp gjennom Jordens senter,

ut fra den geomagnetiske nordpol og i bueform tilbake til den geomagnetiske sørpol.

 

 

Jorden har høye konsentrasjoner av jern både i kjernen og i jordskorpen. Oppmyknet eller smeltet jern fungerer som de sterkeste magnetene, fordi atomene da har langt større bevegelsesfrihet til å organiseres magnetisk. Ifølge ZetaTalk er den magnetiske kraften mellom planeter som er rike på jern langt sterkere enn mennesker forestiller seg, fordi på Jordens overflate blir den magnetiske kraften mellom objekter i stor grad usynliggjort av Jordens tyngdekraft. Eliminér Jordens tyngdekraft, og menneskets erfaring av den magnetiske kraft vil endres dramatisk!

 

”Jordskorpen er magnetisk diffus fordi den representerer mange forskjellige geo­magnetiske konstellasjoner opp gjennom tidene, forårsaket av at magma størkner etter vulkanske utbrudd under jordskorpeforskyvninger [magmaen transformeres da til de magmatiske/eruptive bergarter] [ZetaTalk (1999), s. 191]

 

Zetaene betrakter jordskorpen som et skjold og buffersone mot Jordens virkelige magnetiske kraft og drama som utspiller seg i Jordens kjerne og som reetableres ute i verdensrommet!

 

Jordens to geomagnetiske poler er ende­punktene på en imaginær fullkommen rett linje som går gjennom Jordens senter og som ender på hvert sitt diamentralt motsatte sted på Jordens overflate (Wiki: Geomagnetic pole). Dette i motsetning til de to magnetiske polene, som defineres ut fra hvor på jordoverflaten at Jordens magnetfelt peker vertikalt ned (Wiki: North Magnetic Pole). De to magnetiske polene beveger seg uavhengig av hver­andre. De to geomagnetiske polene representerer en slags idealisering av virkeligheten, mens de magnetiske polene representerer den instrumen­telle virkelighet på jordoverflaten med sine anomalier. De geomagnetiske polene ligger i ca. 11 graders vinkel fra Jordens rotasjonsakse, en vertikal linje som går gjennom Jordens senter og som definerer den geografiske nordpolen og sørpolen.

 

Den magnetiske nordpolen ligger ca. 11 grader vest for den geografiske nordpolen,

og den magnetiske sørpolen ligger ca. 11 grader øst for den geografiske sørpolen.

 

 

Gjennom første halvdel av 1900-tallet flyttet de magnetiske polene seg ca. 9 km pr. år. Rundt 1970 økte farten, og i 2003 flyttet de seg 40 km pr. år. I 2009 hadde tempoet økt ytterligere, med en forflytning på 55-60 km på ett år! I 2001 lå den magnetiske nordpolen nær Ellesmere Island i det nordlige Canada. I 2005 lå den ved nordvestkysten av Grønland. I 2009 beveget den seg over Nordishavet i nord-nordvestlig retning mot Sibir.

 

Noen regioner i Jordens magnetfelt har skiftet polaritet. I artikkelen Magnetic mysteries of Earth's Core (BBC News, 2011) kan man lese:

 

“Da forskere kartla Jordens magnetfelt ned til nivået for Jordens ytre kjerne, oppdaget de at under ”Den sør-atlantiske anomali” hadde det fundamentale nord-sør-skillet, som vi kjenner til på Jordens overflate, brutt ned. Magnetfeltet har områder der polariteten har snudd, og peker mot nord fremfor mot sør. Lathrop, ved å bruke en analogi til været, tror at ”et spesielt kraftig eller uvanlig område av vær” i det smeltede metallet i Jordens ytre kjerne har vært ansvarlig for polreverseringen av disse områder i magnetfeltet. Dersom disse områdene fortsetter å gå dypere samt spre seg utover, vil hele Jordens magnetfelt kunne nå en terskel og skifte polaritet, tror Lathrop.”

 

 

Den nåværende forståelsen av dynamikken i Solens magnetiske felt springer ut fra Den solare dynamo-teorien. Ifølge denne teorien undergår Solen magnetisk polreversering ca. hvert 11. år, og det er denne reverseringen som forårsaker solsyklusen (Wiki: Solar cycle). Den nåværende solsyklusen, #24, begynte den 4. januar 2008, og var antatt å nå sitt klimaks rundt 2012. En gruppe solfysikere ved NASA hadde spådd at ”det ser ut til denne syklusen vil bli en av de mest intense siden registrering begynte for nesten 400 år siden.” Pr. mai 2013 har solsyklus #24 vært den med lavest aktivitet siden solsyklus #14 som nådde sitt maksimum i februar 2006 (Wiki: Solar cycle 24).

 

Ifølge geofysikerne undergår Jorden geomagnetisk reversering ganske uregelmessig, men med noen hundretusener år mellom hver gang (Wiki: Geomagnetic reversal). Den forrige reverseringen skjedde angivelig for 780.000 år siden. Geofysikerne mener at den neste reverseringen kan komme når som helst. De fleste reverseringer er antatt å ta mellom 1.000 og 10.000 år å fullføre.

 

Zetaene avviser fullstendig de rådende vitenskapelige idéer om at Solen og Jorden har hatt polreverseringer i fortiden. De avviser til og med muligheten for at dette kan skje, eller har skjedd! Ifølge zetaene er alle de magnetiske planetene i Solsystemet tvunget til å ha den magnetiske nordpolen (her definert som polen med utgående magnetoner) vendt mot nord fordi Solens magnetiske nordpol er vendt mot nord, og Solens magnetiske nordpol er igjen tvunget til å være vendt mot nord pga. magnetfeltene i det omgivende universet. Zetaene hevder videre at geofysikernes konklusjon om forekomsten av tidligere geomagntiske rever­seringer er basert på det premiss at jordskorpe­forskyvninger ikke har forekommet.

 

Når Nibiru passerer ekliptikken, vil Nibirus magnetiske nordpol tvinge Jordens kjerne til å dreie nærmere 90 grader. Kjernen vil da trekke jordskorpen motvillig med seg, altså en jordskorpe­forskyvning. Når Nibiru 1-2 døgn senere har passert ekliptikken, vil Solens magnetiske nordpol tvinge Jordens kjerne tilbake igjen til sin opprinnelige posisjon, men denne gang vil jordskorpen ikke bli trukket etter [se ZT-notatet Pole Reversals (1995)]. Slike jordskorpe­forskyvninger skal ha skjedd mange ganger i Jordens historie.

 

* * *

 

Ifølge geofysikerne har Jordens magnetfelt blitt betydelig svakere siden 2003. Se f.eks. Kimberly Johnsons artikkel i National Geographic den 30. juni 2008, Earth's Core, Magnetic Field Changing Fast, Study Says. Ifølge zetaene er den tilsynelatende nedbrytningen av Jordens magnetfelt en feiltolkning av at magnetfeltet nå skifter retning og blir mer spredt, hvilket instrumentene ikke greier å fange opp. Fra ZT-notatet Magnetic Field (1995):

 

“Selv om noen forskere fastslår at Jordens magnetfelt i det siste har blitt svakere, er dette definitivt ikke tilfelle. De har misforstått. Jordens magnetfelt blir ikke svakere; det skifter kurs eller retning, og slik spredt blir det ikke registrert av deres instrumenter på den samme gamle måten. Dette er en tidlig indikator på den store forvirring som den 12. planet snart vil ha på Jorden, under jordskorpeforskyvningen. En annen måte å beskrive denne spredningen på, er den vitenskapelige termen grunnresonansfrekvens (eng.: base resonant frequency). Dette er bare et annet navn for magnetisk skyv (eng.: magnetic pull); den skyvestyrken som Jordens kjerne har på instrumenter. Instrumenter, gjennom elektrisi­teten som går gjennom lederen, genererer et magnetisk felt i en kjerne av jern eller et annet høyt påvirkelig materiale. Det resulterende elektromagnetiske feltet kan enten harmoniseres med Jordens felt, eller innstilles slik at det krysser Jordens felt, eller innstilles i en hvilken som helst vinkel til Jordens felt som forskerne ønsker. Avhengig av styrken i Jordens eget magnetfelt, blir feltet som genereres av instrumentene brutt ned eller svekket. Denne svekkende nedbrytningen, som registreres av forskerne, er bare enda en indikasjon på spred­ningen av Jordens interne magnetfelt…

 

Magnetisk diffusjon [spredning, oppløsning] har allerede drevet menneskeheten til alterna­tive måter å orientere seg på. Slik har det alltid vært, da kompassvikt og magnetisk skifte har forekommet i fortiden, uforklart. Å kunne orientere seg etter stjernene, eller kunne skifte over til manuell kontroll, er derfor alltid innlagte reserveløsninger, i tilfelle uhellet skulle være ute. Derfor vil lite bli sagt til mannen i gata, da Jordens magnetfelt for det meste av tiden vil få kompassene til å fungere; og når dette ikke skjer, vil hendelsen bli bortforklart med f.eks. kompassvikt. Du kommer derfor ikke til høre omtale av ekstreme magnetiske endringer inntil de siste uker da alle stirrer opp mot himmelen og peker. På dét tidspunktet er det heller ikke noen som bryr seg om endringer i magnetfeltet.”

 

 

Den 16. desember 2008 meldte NASA Science News om oppdagelsen av en brist i Jordens magneto­sfære, Giant Breach in Earth's Magnetic Field Discovered. Bristen var ti ganger større enn tidligere antatt, og fire ganger større enn Jorden. Nibiru er også fire ganger større enn Jorden. Oppdagelsen kom som en stor over­raskelse på NASA:

 

“Selve bristen er ikke den største overraskelsen. Forskerne er mer forbløffet over den merkelige og uventede måten bristen dannes på, som snur opp-ned på idéer som har hatt et langt liv innen romfysikken. Romfysikere har lenge trodd at hull i Jordens magnetosfære bare dannes som respons på solare magnetiske felter som peker sørover. Den store bristen som ble dannet i juni 2007 oppsto imidlertid som en respons på et solar magnetfelt som pekte nordover… ”Først trodde jeg ikke på det”, sier THEMIS-prosjektforsker David Sibeck ved Goddard Space Flight Center. ”Denne informasjonen endrer vår forståelse av interaksjonen mellom solvinden og magnetosfæren… For mannen i gaten høres dette ut som småting, men for en romfysiker er dette nærmest seismisk”, forteller Sibeck. ”Når jeg forteller mine kolleger om denne oppdagelsen, reagerer de fleste med skepsis, som om jeg prøvde å fortelle dem at Solen står opp i vest.” 

 

 

C110: De biologiske kompassene svikter

Jordens magnetfelt utnyttes ikke bare av mennesker med kompass til å navigere, men utnyttes også av bakterier, sopp, insekter, enkelte havdyr, fugler og pattedyr til å oppfatte retninger og navigere. Dette kalles på engelsk magnetoception. Fra Wiki-artikkelen Magneto­ception:

 

“Magnetoception has been observed in bacteria. It has also been commonly hypothesized in birds, where sensing of the Earth's magnetic field may be important to the navigational abilities during migration; fungi, insects (including fruit flies and honeybees), and animals such as turtles, lobsters, sharks and stingrays.”

 

 

Zetaene svarte i ZT Chat 28. mars 2009 på hvorfor så mange delfiner og hvaler har strandet i det siste:

 

”Kompassene har ikke vært pålitelige i de siste årene, og i det siste har uoverens­stemmelsen vært ekstrem. Mange dyr og insekter har et biologisk kompass. Dette kompasset ble dannet under migrasjoner, så ved tilbaketuren baserer de seg på at kompasset viser dem veien hjem. Dersom Jordens Nordpol beveger seg bort fra Planet X fordi dennes Nordpol i tiltagende grad rettes mot Jorden, da vil ikke disse dyrene få de korrekte ledetrådene, og de vil i stedet sikte mot land eller oppover en elv. Dessverre, dette vil bare bli verre i tiden frem til jordskorpe­forskyvningen.” 

  

194 hvaler og noen delfiner strandet på en strand ved Tasmanias King Islanda

 

 

C200: Avvik i Månens omløp rundt Jorden

Avvik i Månens omløp har blitt registrert siden mars 2004. Rapporter har kommet inn verden over om at Månen var/er for langt nord for ekliptikken etter nymåne, og for langt sør for ekliptikken etter fullmåne. Denne ruten over og under ekvator har gjort Månens bane kortere, og har således resultert i at den måned­lige syklusen har blitt noe kortere enn vanlig.

 

* ZT nl 5. juli 2009.

* ZT-notat Lou Gentile Hour! (2005).

 

 

C300: Økt hyppighet av fødselsmisdannelser og albinoisme

Zetaene har kommentert flere ganger at Nibirus nærvær har resultert i økt utstråling av visse partikler fra Jordens indre, som ennå ikke er erkjent av vitenskapen. Disse partiklene har diverse biologisk-genetiske effekter, som å øke hyppigheten av fødselsmisdannelser og albinoisme (Wiki: Congenital abnor­mality). Dramatiske eksempler på fødselsmisdannelser er deformerte frosker, dyr med to hoder (Wiki: Poly­cephaly), og mennesker med flere enn fire lemmer (Wiki: Supernumerary body part). Hyppig­heten av fødselsmisdannelser har steget det siste tiåret over hele verden, inkludert Europa (kilde). I Kina har antall fødselsmisdannelser økt med 70 % det siste tiåret, og hver tiende husholdning i Kina har nå et barn med en fødsels­­misdannelse (kilde).

 

Den økte hyppigheten av albinoisme skyldes at genene reagerer som om et underjordisk liv uten sollys skal forberedes. Et par nye tilfeller av albino-bøfler vakte stor interesse blant noen indianergrupper, da de lenge har hatt muntlige tradisjoner om at dette ville være et endetids­tegn.

 

* ZT nl 17. Mars 2013. Nancy har funnet noen interessante artikler om stigende frekvens av fødselsmisdannelser verden over. 

* ZT Chat 16. feb 2013. Oppsummering.

* ZT nl 15. juli 2007. Om rosa delfin; oppsummering.

* Samling av ZT-kommentarer og avisklipp 1996-2006.

* ZT-notat White Buffalo (1996).

 

         

 

Eksempler på albinoisme

 

 

C400: Økning i psykiske lidelser, immunsviktsykdommer og infeksjonssykdommer

Zetaene hevder at det vil være mange årsaker til en økning i psykiske lidelser, immunsvikt­sykdommer og infeksjonssykdommer frem til jordskorpeforskyvningen, inkludert økt utstråling av visse partikler fra Jordens indre. Den viktigste faktoren til fysisk helse og sykdom vil imidlertid fortsatt være psykisk, nemlig viljen til å overleve og kjempe. Når viljen hertil svikter, svikter også immunsystemet, og da kan man dø av alle typer infeksjoner som ellers ville ha vært ufarlige.

 

* ZT-notater: Take Sick (1998);  Emanation Illness (2005);  Morgellons (2006).

 

  

C500: Rødt polarlys

Zetaene hevder at rødt polarlys er et gravitasjonsfenomen, ikke et magnetisk fenomen, og vil nå tilta i hyppighet fordi gravitasjonsdansen mellom Jorden og Nibiru har blitt mer intens.

* ZT nl 6. nov 2011.

* Wiki: Aurora polaris. 

 

Helrødt polarlys over USA den 24.-25. oktober 2011. 

 

 

D) Virkninger av Nibirus elektro­­magnetisk ladete hale

 

D100: Meteorer og ildkuler

Når en meteoroide kommer inn i en planets atmosfære og danner en synlig bane, kalles den for en meteor. Svært kraftige meteorer kalles for ildkuler (eng.: fireballs). Hvis meteoroiden overlever oppbremsingen i atmosfæren uten å fordampe, og lander nede på planetens over­flate, kalles den en meteoritt.

 

Hyppigheten av meteorer og ildkuler økte etter at Nibiru nådde den indre delen av Solsystemet våren 2003. Den offisielle forklaringen på det økende antallet var først at dette bare er satelittskrot! I oktober 2009 kom NASA med en ny forklaringsvariant: Vi har i det siste blitt utsatt for en sverm asteroider. For coverup-flokken er det om å gjøre å skjule at det stadig økende antall ildkuler kommer fra en og samme kilde og retning, Nibirus hale. Stati­stikken blir imidlertid vedlikeholdt av American Meteor Society, og viser en tidobling av antall rapporterte ildkuler pr. år fra 2005 (466) til 2011 (4.663). Se ZT nl 14. juli 2012.

 

En tidobling av antall ildkuler fra 2005 til 2011.

 

 

* ZT nl 29. nov 2009. Siden oktober 2009 har NASA prøvd å bortforklare ildkulene og meteorene som en sverm av asteroider. Tre av dem styrtet over Indonesia, Vest-USA og Sør-Afrika, den fjerde (”Asteroid 2009 VA”) fløy forbi Jorden.

 

* ZT nl 28. juni 2009. Det amerikanske militærvesenet annonserer at observa­sjoner av innkommende meteorer og ildkuler skal være hemmeligholdt informasjon. Dette kan man lese mer om i artikkelen Military Hush-Up: Incoming Space Rocks Now Classified (10. juni 2009) av Leonard David. Uinnvidde astronomer forstår ingenting av denne nye politikken, og føler seg ”a bit miffed”.

 

* ZT nl 22. feb 2009. Styrtende ildkule blir forklart av myndighetene som skrot fra en kollisjon mellom en amerikansk og en russisk satellitt.

 

Ildkule over USAs Atlanterhavskyst den 29. mars 2009

 

 

D200: Atmosfæriske elektromagnetiske forstyrrelser fra Nibirus ladete hale

Zetaene gir en generell introduksjon i ZT-notatet Air France 447 (2009):

 

“Vi har gjentatte ganger gitt advarsler om at elektromagnetiske forstyrrelser kan forventes når Planet X vender den ladete halen mot Jorden. Evidensen for dette er økende; det siste beviset i denne serien er sjokkbølgen som traff Jordens magnetosfære. Antall subatomære partikler i det elektromagnetiske spektrum er, som vi tidligere har nevnt, fjernt fra hva menneskeheten forestiller seg (ZT-notat: Subatomic Particles). Når svikt skjer på bakke­nivå, er resultatet strømbrudd. Det slutter å lyse, men ingenting styrter i bakken. Når et massivt strømbrudd, uansett hvor kortvarig, skjer i et fly, er hele flyet midlertidig ute av kontroll, og i katastrofalt vær kan dette være katstrofalt. Kommer slike strømbrudd til å skje igjen? Vi har poengtert, gjentatte ganger, at mennesket kan forvente problemer med deres satelitter og elektriske nettverk pga. den ladete halen til Planet X som i tiltagende grad svinger i retning mot Jorden.”

 

 

D210: Satelitter roterer ut av posisjon eller styrter mot Jorden ute av kontroll

* Nancy oppsummerer tidligere kommentarer i ZT nl 3. feb 2008.

 

 

D220: Massive strømbrudd verden over

August-september 2003 var det flere massive strømbrudd over hele den siviliserte verden. Det var massive strømbrudd over store deler av det østlige USA og Canada den 14. august 2003 (som ble bortforklart med overbelastning av en kraftstasjon ved Niagara Mohawk); i London den 28. august 2003; i Malaysia den 1. september 2003; i Yucatan (Mexico) den 5. september 2003; og over hele Italia den 28. september 2003. Ifølge zetaene var forklaringen virkningen av den elektromagnetisk ladete halen til Nibiru som sveipet i retning Jorden, ikke utstyrs­svikt.

 

Den 10. november 2009 ble millioner av mennesker i Brasil og Paraguay rammet av massivt strømbrudd pga. ”svikt” i en hydroelektrisk kraftstasjon som ligger ved grensen mellom de to landene. Men det var ingen utstyrssvikt, hevdet den brasilianske energi­ministeren, som skyldte på ”atmosfæriske fenomener”.

 

* ZT nl 15. nov 2009. Om strømbruddet som rammet millioner av mennesker i Brasil og Paraguay den 10. november 2009.

* ZT nl 30. aug 2009. Om den kraftige eksplosjonen den 17. august 2009 ved den hydro­elektriske kraftstasjonen ved Sajano-Shushenskoj.

* ZT nl 5. apr 2009. Om strømbruddene i august-september 2003.

* ZT nl 2. mars 2008. Om strømbruddet i Florida 27. februar 2008; bortforklart som en mindre utstyrssvikt.

 

          

Strømbrudd i New York City 14. august 2003, og i Sao Paulo (Brasil) 10. november 2009.

 

 

D230: Tog- og flyulykker pga. plutselig svikt i det elektriske signalsystemet

De ulykkene som diskuteres i nyhetsbrevene nedenfor, har alle blitt analysert av zetaene til å skyldes atmosfæriske elektromagnetiske forstyrrelser fra Nibirus hale. Ellers kunne man natur­ligvis anta en rekke andre forklaringer.

 

* ZT nl 11. apr 2010. Om Toyotas tilbakekalling av 5,6 millioner biler fordelt på 13 bilmodeller pga. mange tilfeller av plutselig og uforklarlig akselerasjon. Det blir nå stadig mer klart at årsaken er elektromagnetiske forstyrrelser i atmosfæren. Denne erkjennelsen har nå kommet så langt at NASA har tilbudt å assistere Toyota med å undersøke saken!

* ZT nl 19. juli 2009. Om togulykken den 5. juli 2009 på den énskinnete jernbanen i Walt Disney World.

* ZT nl 28. juni 2009. Om Washington DC Metro-ulykken den 22. juni 2009 der et undergrunns­­­banetog kjørte inn i bakenden av et annet.

* ZT nl 7. juni 2009. Om Air France 447 Rio – Paris som styrtet den 1. juni 2009.

* ZT nl 2. mars 2008. Om B-2 stealth bomber som den 22. februar 2008 styrtet i bakken rett etter takeoff. 

 

 

D240: ”Englehår” i luften og ”hvit melkeaktig væske” i vannet

Zetaene gir sine forklaringer i ZT Chat 15. okt 2011 og ZT Chat 14. apr 2012. De forklarer fenomenet med elektrisk ladete partikler med midlertidig anomal elektron­­struktur.

    * Wiki: Star jelly;  Angel hair (folklore). 

 

 

D300: Hydrokarbon-fenomener: Lystårn, neonskyer og spiraler

Allan og Delair har i deres meget interessante bok Cataclysm!: Compelling Evidence of a Cosmic Catastrophe in 9.500 B.C. (1997, Part IV, kap. 11) diskutert hvordan en kosmisk utløst jordskorpeforskyvning for 11.500 år siden trolig var forbundet med nedfall eller regn fra meteorer av hydrokarbonforbindelser som petrokjemikalier, bitumen og tjære. [Min bok­anmeldelse, se artikkelen Boken «Cataclysm!» av Allan og Delair (1997). Om Nibiru? (NyS, 2012)].

 

Zetaene hevder noe lignende, nemlig at Nibirus hale tilgriser vår atmosfære med diverse lett-antennelige hydrokarbonforbindelser. Disse forbindelsene utgjør den materi­elle substansen i diverse nye lysfenomener på himmelen, som imidlertid blir formet og utløst av andre krefter. Eksempler er ”lystårn”, neonskyer og det fantastiske spiralfenomenet over Nord-Norge den 9. desember 2009.

 

* ZT nl 17. apr 2011. Blå spiraler over Hanti Mansijsk i Sentral-Russland den 5. april 2011, og over Christchurch i New Zealand den 29. mars 2011.

* ZT nl 25. juli 2010. Lystårn av frigjort metangass fra berglag.

* ZT Chat 26. juni 2010. Hvorfor ses Månen og Solen stadig oftere med en ring (halo) rundt seg? En halo oppstår når sollyset brytes gjennom iskrystaller i atmo­sfæren. En halo opptrer i gjennomsnitt ett par ganger i uken i Europa og er derfor et ganske vanlig fenomen. Den kan ofte sees gjennom cirrusskyer som er skyer som befinner seg så høyt opp i atmosfæren at de nesten utelukkende består av iskrystaller, uansett hvor man befinner seg i verden. Samtidig er cirrusskyene så tynne at en kan se sola igjennom dem. En tilsvarende ring som den rundt sola kan sees rundt månen om natta. Selv om Månens og Solens halo vanligvis har en konvensjonell forklaring, så hevder zetaene at et annet moment har kommet inn i bildet de siste årene. Nibiru-komplekset tilgriser atmosfæren med oljemolekyler, hvilket fremmer forekomsten av halo rundt Solen og Månen.

* ZT nl 20. des 2009. Spiral-lysfenomenet over Nord-Norge den 9. desember 2009. Årsaken til spiralmønsteret som strakk seg ned mot bakken skal være den samme som for andre spinn-fenomener i luft (som tornadoer) og vann ved Jordens overflate, nemlig at de er en refleksjon av rotasjonen i Jordens kjerne.

* ZT nl 2. nov 2008. Rosa neonsky over London den 2. november 2008.

* ZT nl 24. feb 2008. Lystårn over Sibir den 17. februar 2008, utløst av eksplo­sjoner i gassledninger.

* ZT nl 27. jan 2008. Lystårn over Irak, Canada og Tyskland januar 2008.

 

          

                                   Lystårn over Sibir den 17. februar 2008.                                     Rosa neonsky over London 2. november 2008

 

Spiralmønsteret over Nord-Norge den 9. desember 2009, ved 08-tiden AM.

 

ZetaTalk ser en forbindelseslinje mellom lysspiralen og fortidsmenneskets

hulemalerier og helleristninger der spiralmønstre er et vanlig motiv.

 

                  

Solhalo og månehalo

 

 

D400: Karbohydrat-fenomener: ”Manna og ambrosia fra himmelen”

I Andre Mosebok kap. 16 fortelles det om hvordan jødene under den 40-årige vandringen i ørkenen overlevde ved å spise manna som hver morgen dannet seg på bakken, lik dugg og rimfrost. Det smakte som honningkake. Antikkens grekere kalte dette honningsmakende ”himmelbrødet” for ambrosia. Velikovsky ga en faglig forklaring på manna og ambrosia i sin bok Worlds in Collision (1950, Del I, kap. 6), der han identifiserte denne substansen som karbohydrater. Karbohydrater er en nær slektning av hydrokarboner. Zetaene har gitt en mer detaljert forklaring av manna i ZT-notatet Manna from Heaven (1996).

 

En interessant nyhetsartikkel om merkelig nedbør i New Mexico dukket opp den 11. januar 2008, Environment Dept. probes strange precipitation in Grant County.

 

”New Mexicos Miljødepartement undersøker hva som kan ha forårsaket et merkelig melke­­aktig hvitt regn som falt over Grant County…”

 

Zetaene bekreftet i ZT Chat 19. jan 2008 at dette var klassisk manna:

 

“Denne episoden er et tegn på klassisk manna, med melkeaktig regnvann fra karbo­hydrater dannet over vulkanene på øyrekken Aleutene utenfor Alaska. Jetstrømmene på det tidspunktet vendte ned langs vestkysten, sammen med kald luft som føyk sørover, hvilket trakk med seg partikler over vulkanene mot New Mexico der den kalde luftmassen møtte varmere luft. Dette resulterte i dannelsen av regn, som renset luften for karbohydrat-partiklene.”

 

 

D500: Jernoksidstøv farger luften og vannet rødt

Flere eldgamle skrifter beskriver kataklysmiske tider da luften og elvene ble farget av rødt støv som gjorde vannet udrikkelig. I Bibelen kan man lese om dette i Andre Mosebok kap. 7:20-21, og man kan lure på hvordan Rødehavet fikk sitt navn. Lignende fortellinger finner man i det egyptiske manuskriptet Ipuwer Papyrus og i Kiche-mayaenes tekstsamling Popol Vuh. Velikovsky diskuterte disse manuskriptenes ”røde beskrivelser” i boken Worlds in Collision (1950, Del I, kap. 2). Allan og Delair har diskutert dem i boken Cataclysm!: Compelling Evidence of a Cosmic Catastrophe in 9.500 B.C. (1997, Part V, kap. 9-10). Velikovsky og Allan & Delair identifiserte det røde pulveret som jernoksid meteorstøv. Zetaene hevder at denne konklusjonen er riktig.

 

Den 23. september 2009 ble verden plutselig rød for alle innbyggerne i Sidney under en støvstorm. Se artikkel med bilder og video i Sidney Morning Herald, Sydney turns red: dust storm blankets city. Mange ZetaTalk-fans trodde da at det røde jernoksidstøvet i sandstormen kom fra Nibirus hale. Zetaene hadde imidlertid en vri på forklaringen sin, som ble gitt i ZT Chat 26. sep 2009:

 

“Den røde bushen i Australia, i likhet med statene Georgia og Alabama i USA, har rød leirjord som skyldes tidligere tider da støv med jernoksid fra halen til planet X blåste over området. Opprinnelig kom dette støvet fra halen til Planet X. Men det som blåste over Sidney er bare fra ørkenen ute i bushen, som har vært under alvorlig tørke, og i det siste høye vinder. Disse bildene [i media] gir imidlertid et eksempel på hvordan Jorden vil oppleves under de siste ukene [før jordskorpeforskyvningen].”

 

Sidney den 23. september 2009.

 

 

Den 6. september 2012 var himmelen over San Francisco i noen minutter farget neonrosa, og med to regnbuer. Se innslag i Huffington Post med bildeserie: San Francisco Rainbow: Natural Miracle Lights Up Downtown Sky. Dagen etter, den 7. september 2012, hadde Yangtze-elven, verdens tredje lengste og Kinas største elv, plutselig blitt rødfarget. Se f.eks. ABC News, Yangtze River Turns Red and Turns Up a Mystery. Nancy Lieder kommenterte disse to hendelsene i ZT nl 23. sep 2012.

 

Yangtze-elven den 7. september 2012.

 

 

*************************

 

 

Rolf Kenneths Nibiru-trilogi:

  I: Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk (bok).

 II: Vil Nibiru utløse jordskorpeforskyvning? (artikkel).

III: Nibiru-kompleksets virkninger på Jorden siden 2003 (artikkel).

 

 

Tilbake til:

* Rolf Kenneths ZetaTalk & Nibiru temaside  //  Home