Vil Nibiru utløse jordskorpeforskyvning?

Del II
 

 

 

Innhold:

4.     1940-tallet - i dag: US-myndighetenes Dr. Jekyll and Mr. Hyde-karakter

5.     ZetaTalk om US-myndighetenes innvielse i ET-emnet og Nibiru

6.     ZetaTalk-baserte ressurser

 

 

4) 1940-tallet - i dag: US-myndighetenes Dr. Jekyll and Mr. Hyde-karakter

Vestens oligark­historie de 200 siste årene kan inndeles i følgende naturlige tidsperioder:

 • 1815 – 1914: Den britisk-imperiale verdensorden. Pax Britannica
 • 1919 – 1939: Den britisk-amerikanske verdensorden
 • 1945 – 2008: Den amerikanske verdensorden. Pax Americana
 • 2008 –         : USA bankerott, markedsøkonomiens globale fallitt

Den britisk-imperiale verdensorden endte med Første verdenskrig. I mellomkrigsårene 1919-1938 delvis konkurrerte og delvis samarbeidet eliten i USA og eliten i Storbritannia om å dominere verden politisk og økonomisk. På begynnelsen av 1940-tallet erkjente eliten i USA at de etter Andre verdenskrig ville fremstå som verdens ubestridte politiske, økonomiske, militære og teknologiske super­makt. De begynte å planlegge etableringen av internasjonale strukturer og organer for en ny verdensorden, Pax Americana, og for en ny æra, the American Century. Planene og strategiene ble utarbeidet av Council on Foreign Relations’ War and Peace Studies Project (1939-1945), som så ble støttet i rapporten Prospect for America (1961) som ble skrevet og utgitt av Rockefeller Brothers Fund.

 

Som skisse til en analytisk tilnærming av hvordan det US-sentrerte oligarkiske nettverket formet Vesten og verden etter Andre verdenskrig, presenteres her fem overordnete agendaer som har drevet nettverket:

 

Agenda #1: Å vedlikeholde og styrke oligarkklassens makt, formue og interesser på bekostning av befolk­ningen, nasjonen og de demokratiske verdier.

 

Agenda #2: Økonomisk imperialisme.

 

Agenda #3: Militær imperialisme.

 

Agenda #4: Å forhindre ET-innblanding i verden og ET-kontakt med folket, og helst selv kunne dra fordel av utvalgte ET-kontakter som holdes strengt hemmelig for den øvrige befolk­ningen og for resten av verden.

 

Agenda #5: Basert på ET-påstander, å forberede seg på Nibirus ankomst som vil kunne utløse globale kataklysmer på Jorden, og helst selv kunne utnytte denne ”cosmic top secret” klassifiserte informasjonen på bekostning av den øvrige befolkningen og resten av verden.

 

Mens agendaene #2 og #3 i konvensjonelle historiske analyser i beste fall er forkledd som nasjonale interesser fremfor som oligarkiske særinteresser, har svært lite på akademisk nivå blitt skrevet om agenda #1. Agenda #4 er antydet som en mulighet i diverse ET-konspirasjonslitteratur, mens presenta­sjonen av agenda #5 er unik for ZetaTalk.

 

Brede emner som utenrikspolitikk, våpenopprustning, Strategic Defense Initiative (”Star Wars”), NASAs ekspedisjoner til Månen, Mars og Fobos, osv. har alle vært motivert av mange agendaer, og det er naturligvis flere andre enn oligarkklassens fem overordnete agendaer som kjemper om oppmerksomheten. Oligarkklassen er også den desidert minste samfunnsklassen, fra 0.1 - 1 % av befolk­ningen, alt etter definisjonen. Med fare for å over­forenkle en ytterst kompleks virke­lighet, er påstanden eller tesen likevel klar: Oligarkklassens fem overordnete agendaer, i forskjellige kombina­sjoner fremmet av divergerende oligark­grupper, har dominert USAs store program­mer innen­lands og utenlands. Og det i en grad som den ordinære borger og den konven­sjonelle historiker ikke er istand til å forestille seg.

 

Noam Chomsky i sin bok World Orders Old and New (1994) og Andrew J. Bacevich i sin bok American Empire (2002) har grundig avslørt USAs vennlige og altruistiske politiske maske som vises til det internasjonale samfunnet og den amerikanske befolk­ningen, mens makteliten i det skjulte systematisk og skruppelløs arbeider for sin økonomisk-imperialistiske agenda. Masken ble skapt ved å fremstille Sovjet­unionen som en farlig militær trussel for USA og for hele den frie verden, som det primært var opp til USA å forhindre. Den 12. mars 1947 holdt president Truman en dramatisk tale til Kongressen, denne talen er regnet som begynnelsen på den utenrikspolitikken som ble kjent som ”opp­demming mot kommu­nismen” (eng.: “contain­ment of Commu­­nism”) [Wiki: Containment].

 

I april 1950 ble synet på Sovjetunionen som en trussel mot verdensfred og hele den frie verden ytterligere styrket gjennom et 58-siders hemmeligstemplet dokument utgitt av Nasjonalt sikkerhetsråd, National Security Council Report 68 (NSC-68) [Wiki: NSC-68]. Truman signerte offisielt under på NSC-68 den 30. september 1950. Dokumentet ble først deklassifisert i 1975. Dette doku­mentet la grunnlaget for Kald krig-konsensusen som varte langt inn på 1960-tallet. Konsensusen resulterte i den aller høyeste prioritering av militær opprustning, på bekostning av velferdsprogrammer. Hvordan Kald krig-konsensusen påvirket både utenrikspolitikk og innen­riks­­politikk har blitt analysert av Benjamin O. Fordham i boken Building the Cold War Consensus (1998) (se bokanmeldelse). Konsensusen resulterte også i produksjon av kraftig anti-kommunistisk propa­ganda rettet mot befolkningen.

 

Faglitteratur som tar for seg agendaene #1, #2 og #3 kan her bare kort nevnes. F. William Engdahl (HomePage) har skrevet fire bøker som tar for seg oligarkhistorien i Vesten fra midten av 1800-tallet og frem til i dag. De fire bøkene har hvert sitt tema:

 

 • Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation (2007). 1) Historien om Rockefeller Foundations befolkningskontrollprogrammer (rasehygiene, arve­hygiene, masse­sterilisering, familie­planlegging…) i utviklingsland rike på råvarer. 2) Historien om program­mene for å få kontroll over verdens matproduksjon: Den grønne revolusjon og agri­business, samt ”genrevolusjonen” med GM-avlinger og GM-mat siden 1990-tallet.
 • Full Spectrum Dominance (2009). Historien om hvordan Pentagon fortsatte den kalde krigen etter 1989. En analyse av Bush/Cheney-regjeringens imperialistiske ambisjoner og initiativer, som bl.a. ledet til en ny kald krig i 2007.
 • Gods of Money: Wall Street and the Death of the American Century (2010). Historien om hvordan eliten av internasjonale bankierer prøver å få økonomisk og monetær kontroll over verden.
 • A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order (3. utg. 2011). Historien om hvordan syv oljekonserner – derav fem US-baserte med backup fra Pentagon – har kjempet for å få kontroll over verdens olje/energi-ressurser, og hvordan denne historien har spilt en essensiell rolle i flere av de store begivenheter de siste hundre årene.

 

Den canadiske forfatteren Naomi Klein kom i 2007 ut med den velfortjente bestselgeren Sjokk­doktrinen: Katastrofe­­kapitalismens frem­marsj. Boken gir en grundig og detaljert beskriv­else av nyliberalismens historie: Hvordan denne økonomiske politikken med vold har blitt tvangsinnført i land etter land verden over. Det begynte med Chile og andre sør-amerikanske land på 1970-tallet, der CIA bidro med tortur og regime­styrt for å fremme tvangsinnføringen av denne politikken. Siden 1980-tallet har tvangs­innføringen i den øvrige verden skjedd ved hjelp av IMF og Verdensbanken som har utnyttet gjelds­krisen maksimalt, ved at disse store låneinstitusjonene krever at deres struktur­tilpasningsprogrammer må innføres før de er villige til å gi lån. Globaliseringen av nyliberalismen er trolig den største tragedien i menneske­hetens historie i form av lidelse og nød, fattigdom og død. Denne globale tragedien er i svært liten grad anerkjent og forstått, da det er vinnerne (markeds­økonomiens talsmenn) som skriver og tolker samtidshistorien. Nyliberalismen har siden 1980-tallet vært oligarknettverkets alvorligste konspira­sjon mot verdens­­befolkningen og de demokratiske verdier.

 

Will Banyan har skrevet en rekke lengre artikler som integrerer det beste fra den politiske venstresidens analyser med det beste fra fra konspirasjonslitteraturen. Hans primære agenda synes å være å avvise dumme konspirasjonsmyter og konspirasjonsteorier, men uten å kaste de reelle konspirasjoner ut med badevannet. For en nærmere presentasjon av hans arbeid, se undertegnedes Intervju med NWO-forskeren Will Banyan (NyS, 2012).

 

Hendelsene som lå bak agendaene #4 og #5 til det US-sentrerte oligarknettverket kommer vi tilbake til i neste seksjon. De fem over­ordnete agendaene kan sies å være agendaene til Mr. Hyde i ”Dr. Jekyll and Mr. Hyde”-karakteren til de amerikanske myndigheter fra 1940-tallet og frem til i dag. Den amerikanske befolkningen og verden generelt har i forskjellige grader og på forskjellig vis fått erfare Mr. Hyde, hvilket naturligvis har ledet til mange spekula­sjoner og konspirasjons­­­teorier om hva som foregår bak kulissene.

 

I USA var det særlig Robert W. Welch Jr.(1899–1985), som i 1958 dannet John Birch Society (JBS), som endte som en paranoid galning av sine egne konspirasjonsteorier om hva som foregikk bak kulissene. Han har vært inspirasjonskilde for en hel skole av konspirasjons­­forfattere, i langt større grad enn de selv aner. Welch gjennomskuet ikke elitens anti-kommunistiske propaganda. I 1966 gjorde han sitt superkonspiratoriske verdensbilde enda galere ved å la ”Den store konspirasjonen” begynne med Adam Weishaupts Illuminati-orden (1776-1785).

 

Hovedpersonen i Stevensons roman fra 1886 er et passende bilde på USA siden 1940-tallet:

En kultivert og menneskevennlig persona som skjuler en psykopat som streber etter verdensherredømme.

 

 

5) ZetaTalk om US-myndighetenes innvielse i ET-emnet og Nibiru

 

a) 1947: Et skjebnesvangert år

b) NASAs to ansikter

c) 1978-1993: Astronomene på sporet av Nibiru som Planet X

d) 1995-2003: Fire betydningsfulle hendelser

 

 

a) 1947: Et skjebnesvangert år

Ifølge ZetaTalk etablerte en selvisk zeta-gruppe fysisk kontakt med de amerikanske myndig­heter rett før Roswell-hendelsen den 4. juli 1947. Hva som menes med ”rett før” er ikke nærmere angitt, om det dreide seg om måneder eller over et år. Zeta-gruppens formål med kontakten var å øke fryktfaktoren i befolkningen ved å påvirke politikerne til å fremme en mer totalitær politikk. Ifølge ZetaTalk er frykt den viktigste faktoren som får udifferensierte sjeler, dvs. dem som ikke har tatt en avgjørelse om å gå i selvisk eller uselvisk retning, til å velge den selviske vei. Selviske 4D-verdener betrakter 3D-verdener som kilder for innhøstning av sjeler til deres egne planeter. Jo mer frykt som preger befolkningen i den enkelte 3D-verden, dess større vil innhøstningen derfra bli. Hvordan og i hvilken grad selviske og uselviske 4D-verdener kan påvirke 3D-verdener er under­ordnet ganske strenge kosmiske lover som blir overvåket av Council of Worlds.

 

Den selviske zeta-gruppen hadde ikke begått noe overtramp av de kosmiske lover da de kontaktet de amerikanske myndigheter. 3D-verdener, i deres funksjon av å representere et bestemt klassetrinn i ”Livets skole”, skal ha en balansert blanding av positive og negative innflytelser, slik at det enkelte individ ikke blir for sterkt påvirket av omgivelsene i sitt valg på sjelsnivå om å gå den selviske eller den uselviske vei. Det skal jo være et fritt valg ”innenfra”, ikke et påtvunget valg utenfra. Da den selviske zeta-gruppen etablerte kontakt med de ameri­kanske myndigheter, mente Council of Worlds at dette hurtig ville kunne forrykke balansen mellom de positive og de negative innflytelser. De konkluderte at det var behov for en motkraft for å gjenopprette balansen. De bestemte seg for at denne motkraften skulle bestå i at en uselvisk 4D ET-gruppe skulle etablere kontakt med de amerikanske myndigheter. Den uselviske zeta-gruppen som allerede hadde hatt Jorden som sin base i over én million år fikk oppdraget.

 

Den uselviske zeta-gruppen, som senere valgte Nancy Lieder som deres ambassadør, konkluderte at de måtte gi inntrykk av å være sårbare for å kunne etablere permanent kontakt med de amerikanske myndigheter. De planla derfor et kamikaze-oppdrag der to romskip skulle styrte inn i hverandre. Pilotene var forberedt på å omkomme under styrten. Dette bringer oss frem til Roswell-episoden i New Mexico sommeren 1947 (Wiki: Roswell UFO incident). Flere personer som har hatt adgang til mye innside-informasjon, som naturligvis også kan være desinformasjon, har hevdet at to romskip styrtet den 4. juli kl 23:30, antagelig i kollisjon med hverandre. Denne påstanden har kommet fra: Philip J. Corso (1915-98), oberstløytnant og forfatter av boken The day after Roswell (1997); Michael Wolf (1942-2000), som hevdet at han som medlem av MJ12 hadde mye direkte kontakt med ET’er, hvilket han fortalte om i boken The Catchers of Heaven (1996); og Daniel M. Salter (1928-2007), agent for CIA og NRO som ble intervjuet av Nancy Red Star og som var en av varslerne i Steven Greers Disclosure Project (YouTube).

 

Det ene romskipet eksploderte i fillebiter ved Foster Ranch sør for Corona. Alle de tre om bord omkom. Den andre romskipet landet noenlunde intakt noen kilometer nord for Elk Mountain. Tre av de om bord omkom, og ved et mirakel overlevde den fjerde som ble tatt vare på av myndighetene i fem år før zetaene hentet ham/henne. Denne zetaen ble bare kalt EBE, akronym for Extraterrestrial Biological Entity. Ifølge ZetaTalk (1999) var det EBE som på sett og vis var modellen for ET’en i Steven Spiel­bergs film E.T. the Extra-Terrestrial (1982). Den uselviske zeta-gruppen lyktes i sin plan; de klarte å etablere et varig forhold med de amerikanske myndigheter.

 

Den 26. juli 1947, knappe tre uker etter at de to romskipene styrtet, signerte president Harry S. Truman National Security Act of 1947. Denne loven – som reorganiserte USA’s væpnede forsvarsgrener, utenrikspolitikken og etterretningstjenesten i kjølvannet av Andre verdens­krig – resulterte i dannelsen av National Security Council (NSC) og Central Intelli­gence Agency (CIA). Admiral Roscoe H. Hillen­koetter (1897-1982) ble valgt som den første direktøren for CIA. Den 24. september 1947 ble det superhemmelige rådet Majestic-12, også kjent som MJ12, etablert som det høyeste administrative organet til å ta seg av det vi her vil kalle for ET/V-saker (Wiki: Majestic 12).

 

ET/V uttrykker en kombinasjon av to akronymer: ET (”extra-terrestrials”: utenomjordiske) + ETV (”extra-terrestrial vehicles”: utenomjordiske romskip). Med ET/V-fenomener menes her våre erfaringer med:

 • utenomjordiske intelligente vesener,
 • deres romskip,
 • deres artefakter på Jorden, Månen, Mars og dens måne Fobos,
 • forskjellige aktiviteter som diverse ET-grupper synes å være involvert i, som f.eks. produksjon av kornsirkler.

MJ12s mandat inkluderte trolig å utvikle strategier for desinformasjons­kampanjer som skulle lure folket. President Truman valgte CIA-direktør Hillen­koetter til også å lede MJ12. Det var med hensikt at de kommende lederne av MJ12 ble hentet fra Marinen fremfor Flyvåpenet.

 

1947 var også året da det amerikanske statsapparatet intro­duserte såkalte ”Svarte budsjetter”. I 2008 ble Forsvarsdepartementets Svarte budsjett estimert til 32 milliarder dollar, og økte i 2009 til estimerte 50 milliarder dollar (Wiki: Black budget). De Svarte budsjettene ble holdt hemmelige av ”nasjonale sikkerhetshensyn”, hvilket fort ble standardbegrunnelsen for å holde hemmelig for folket svært mange og svært så kostnadskrevende prosjekter som kun skulle tjene eliten.

 

 

Ifølge ZetaTalk fortalte begge zeta-gruppene til MJ12 om en planet som rundt årtusen­skiftet ville komme utenfra og krysse ekliptikken nær Jordens bane, med fare for å utløse globale kataklysmer på Jorden. Ifølge ZetaTalk kom den selviske zeta-gruppen med diverse tilbud om å redde eliten fra kataklysmene; zeta-gruppen foreslo bl.a. at de kunne escortere medlemmene til baser på Mars under den kritiske tiden. MJ12-medlemmene har først nylig erkjent at disse tilbudene var løgn, og at de selviske zetaene aldri har hatt intensjoner om å holde disse løftene. I denne oversiktsartikkelen er det ikke plass for nærmere detaljer om hva de to zeta-gruppene sa, lovet og gjorde overfor MJ12-medlemmene. Men vi kan gå ut ifra at de to zeta-gruppene fremførte betydningsfulle innsikter, eller i det minste høyst interessante påstander, om et stort antall emner.

 

 

b) NASAs to ansikter

Det er all grunn til å tro at det nettopp var innvidde MJ12-medlemmer som sto bak plan­legningen av NASA, som ble opprettet den 1. oktober 1958. Det er videre all grunn til å tro at de MJ12-medlemmene som planla og designet NASA ønsket å bruke NASA til hemmelig å utforske, avkrefte og/eller bekrefte astronomiske påstander fremsatt av de to zeta-gruppene, og at NASA måtte gi disse oppgavene overordnet prioritet i forhold til NASAs sivile og offisielle oppgaver.

 

Det er mye solid evidens for at NASA har en skjult side som har sin egen agenda, og at innen enkelte betydningsfulle temaer er informasjonen som kommer fra det offisielle NASA i stor grad løgn og bedrag. Denne evidensen har jeg presentert nærmere i tre artikler:

 

* Månen: Byruiner og aktiv ET-base (2013).
Mars: Biovennlig med vegetasjon og gnagere (2013).

Fobos: Aktiv ET-base under bakken? (2013). 

 

 

c) 1978-1993: Astronomene på sporet av Nibiru som Planet X

Neptun var den første planeten hvis eksistens først ble erkjent ved matematiske beregninger (fra 1820-tallet til 1840-tallet) fremfor ved direkte observasjon (i 1846). Uforklarte avvik i banen til Uranus ledet til den konklusjon at Uranus var gjenstand for gravitasjonell perturbasjon. ”Perturbasjon” er et begrep som brukes innen astronomi for å beskrive hvordan et himmel­legemes omløpsbane påvirkes av andre legemers gravitasjon. Også Plutos eksistens ble først erkjent ved matematiske beregninger fra slutten av 1800-tallet, før Pluto ble direkte observert i 1930. Det var uforklarte avvik i Neptuns bane som ledet til konklusjonen om Plutos eksi­stens. Plutos masse ble først endelig bestemt ifm. oppdagelsen av dens måne Charon i 1978 (Wiki: Planets beyond Neptun). I forhold til Pluto er Charon så stor at systemet kan betegnes som en dobbeltplanet. Siden 2005 har tre andre måner rundt Pluto blitt oppdaget, med ubetydelige masser i forhold til Charon.

 

Bestemmelsen av massen til Pluto-Charon-komplekset gjorde det klart for det ­astronomiske fagmiljøet at det fortsatt var uforklarte avvik i banene til Uranus og Neptun, hvilket indikerte tilstedeværelsen av en stor uoppdaget planet. I en kronikk på forsiden av Washington Post den 31. desember 1983 ble det opplyst at et stort himmellegeme hadde blitt oppdaget av Infrared Astronomical Satellite (IRAS), som observerte hele himmelen via infrarøde bølgelengder (utdrag).

 

Fra 1979 og frem til 1993 var det to kollegaer ved US Naval Observatory som ledet søket etter Planet X, der ”X” symboliserte både ”nr. 10” og ”ukjent”. Det var astronomene Robert Sutton Harrington (1942-1993) og Tom Van Flandern (1940-2009) (Wiki: Robert Sutton Harrington; Tom Van Flandern). Og dette søket gikk i riktig retning: mot stjernebildet Orion, sør for ekliptikken. Ifølge zetaene tilhørte Harrington den mindretallsgruppen av MJ12-medlemmer som hadde mottatt zetaenes informasjon til MJ12 om en innkommende planet som ville dukke opp rundt årtusenskiftet i det indre av vårt Solsystem (se ZT nl 30. juli 2011). De ca. 2000 MJ12-medlemmene ble altså plassert i bestemte ”klassifikasjons­båser” ang. hvilken informa­sjon de kunne motta.

 

Zecharia Sitchin fulgte nøye med på artiklene som kom ut i media om Planet X, og har gitt en detaljert redegjørelse herav i kap. 13 i sin bok Genesis Revisited (1990). Han sendte lange brev med eksemplarer av sin første bok vedlagt til de aktuelle astronomene, og mottok sympa­tiske og interesserte svar fra flere av dem. Sitchin forteller i sin bok om den neste betydningsfulle hendelsen på 1980-tallet, nemlig en presse­melding som NASA sendte ut den 25. juni 1987, med overskriften ”NASA Scientist Believes a Tenth Planet May Exist”. Presse­meldingen var basert på en nyhetskonferanse der John Anderson rapporterte at intet nytt hadde blitt funnet, men at perturbasjonene ved banene til Neptun og Uranus vedvarer og er reelle, så Anderson konkluderte at Planet X også er reell. Nyhetskonferansen var i regi av Jet Propulsion Laboratory (JPL), Ames Research Center og NASAs hoved­kvarter i Washington. Sitchin kommenterer, observant, at hvem som sto for regien var den virkelige nyheten. Tre NASA-organer hadde nå tatt over det formelle søket etter Planet X. Og med dette hørte ikke offent­ligheten mer om NASAs og myndighetenes søk etter innkommende planeter før sommeren 2012!

 

De to astronomene ved US Naval Observatory ga imidlertid ikke opp, selv om søket etter Planet X nå syntes å være utenfor deres formelle ansvarsområde. Flere omfattende artikler kom ut rundt august 1988 i vitenskapelige journaler som bekreftet på ny beregningene av planetariske perturbasjoner samt ledende astronomers overbevisning om eksistensen av Planet X. Flere var på dette tidspunktet enige med Harrington i at Planet X befant seg i en innkommende bane med vinkel ca. 30 grader sør for ekliptikken, og at planetens masse er ca. fire ganger Jordens. Harrington hadde en artikkel i The Astronomical Journal (oktober 1988), The Location of Planet X.

Den 16. januar 1990 rapporterte Harrington på et møte i regi av American Astronomical Society, i Arlington, Virginia, at han ville sende et team astronomer til Black Birch Astro­nomic Observatory i New Zealand, for å lokalisere Planet X mer presist. Han mente da at Planet X befant seg ca. 3 x Solen-Pluto-avstanden borte.

 

I august 1990 dro Sitchin til US Naval Observatory for å intervjue Harrington. Intervjuet ble filmet, og et lite utdrag av intervjuet på noen få minutter kan ses her. Utdraget er fra dokumentarfilmen Are We Alone? (1992), som er basert på Sitchins bok Genesis Revisited (1990).

 

Harrington døde den 23. januar 1993 pga. kreft i spiserøret. Ifølge ZT-notatet Harrington (2002) ble denne kreften påført ham av CIA:

 

“En av CIAs favorittmetoder når det gjelder drap, er gjennom sykdom. De foretrekker dette fremfor det som kan kalles hjerteanfall eller hjerneslag, da dette er mindre suspekt. En ekstra fordel med drap gjennom sykdom er at de som er innvidde i hva som skjer, de som kjenner til personens tilbøyeligheter og intensjoner, gis anledning til å se lidelsen. Robert Harringtons aktiviteter i tiden før hans død har ikke blitt rapportert særlig nøyaktig, da han faktisk planla å beskue og varsle menneskeheten om den innkommende Planet X. Hans kollegaer ble svært så medgjørlige overfor CIAs ønsker ved å være vitne til hans lidelser, samt det som var klart for dem, en drapsinfeksjon. Disse infeksjonene kan sees hos enkelte CSETI-medlemmer som i nylige år også har fått kreft implantert, samt hjernesvulsten som en av Clintons kampanjeledere led av. De som ønsker å få andre til å tie, retter oppmerk­somheten på det forferdelige som disse ofrene går gjennom. Ryktet om at Art Bells sønn ble infisert med AIDS er ikke unntak i denne sammenheng. De som står bak drap på denne måten kan dermed hevde ubesværet at sannheten ikke har fiender, og at slik undertrykkelse ikke kan forekomme, da den moderne vitenskapen angivelig ikke kjenner til metoden for å infisere med disse elementer. Likevel kan kreft spre seg til, og vokse i, vev/organer som ikke var dens opprinnelige vert. Hvorfor skulle en slik overføringsmetode da være så merkelig? Hvilket laboratorium har bevist at dette ikke er mulig? Dette er mulig, og er et vanlig våpen i CIAs arsenal.”

 

Zetaene kommenterte også Harringtons død i ZT Chat 30. juli 2011.

 

Robert Sutton Harrington (1942-1993)

 

 

d) 1995-2003: Fire betydningsfulle hendelser

- Den uselviske zeta-gruppen valgte i 1995, via Nancy Lieder som deres kontaktperson, å forberede menneskeheten på Nibirus snarlige ankomst og den kommende jordskorpe­forskyvningen ved å etablere web-basen ZetaTalk.

 

- Ifølge ZetaTalk valgte MJ-12 etter presidentvalget den 7. november 2000 å oppløse seg selv for ikke å bli misbrukt av Bush/Cheney-regjeringen (20. januar 2001 – 20. januar 2009). Nancy Lieder var selv medlem av MJ-12 de siste årene før oppløsningen.

 

- Ifølge ZetaTalk nådde Nibiru den indre delen av vårt Solsystem i mars 2003. Ved midten av mai 2003 handlet Bush/Cheney-regjeringen som om ZetaTalks annonserte jordskorpe­forskyvning var nær forestående (se ZT-notatet Pole Shift in 2003 Date). Den 15. mai 2003 ble til og med en amerikansk militær­operasjon i Irak innledet, som ble kalt Operation Planet X. 

 

- Ifølge ZetaTalk informerte president George W. Bush en rekke verdensledere som var tilstede under G8-møtet i Evian, Frankrike, den 1.-3. juni 2003, om at en innkommende planet hadde nådd den indre delen av vårt solystem (se ZT Chat 19. mai 2012). Bush skal ha bedt statslederne om å holde dette strengt hemmelig, og sagt at det verste som kunne skje ville være sosial panikk. Planeten ville passere ekliptikken uten alvorlige konsekvenser for Jorden.

 

 

6) ZetaTalk-baserte ressurser

Formålet med web-basen ZetaTalk er å hjelpe menneskeheten med å forberede seg på jordskorpeforskyvningen og den post-apokalyptiske fasen. Det enkelte individ kan forberede seg overlevelses­messig, sosialt og åndelig.

 

Når det gjelder den overlevelsesmessige forberedelsen har ZetaTalks hjelpegruppe Troubled Times kommet med mange gode råd og tips i deres Survival Set (CD med eller uten hefte). Web-basen Pole Shift Survival Information inneholder 372 emnemapper fulle av praktiske og tekniske manualer og dokumenter. Det skandinaviske ning-samfunnet PAN (Post-apokalyptisk Nettverk), dannet i april 2010 av undertegnede, har som formål å fremme sosiale nettverk for hurtigere å kunne danne fungerende småsamfunn i den post-apokalyptiske tid. I september 2010 ble et engelskspråklig ning-samfunn dannet for resten av verden, LiTrEra (Living in the Trans­forma­tive Era).

 

En åndelig forbered­else kan bestå av mange komponenter. Én viktig komponent vil være å integrere og bli mest mulig ”ferdig” med ens fortid. En annen viktig komponent vil være en følelses­messig integrering av hva de kommende tider kan innebære for en selv og sine nærmeste. En slik åndelig forberedelse vil redusere muligheten for at sjelen påføres traumer som bæres videre til kommende liv. ZetaTalk har også gitt mye oppmerksomhet til hvilken mulighet de kommende tider representerer for sjelen: I hvilken grad vil man gå enten den selviske eller den uselviske vei?

 

Nancy Lieder fikk i 1999 utgitt boken ZetaTalk: Direct Answers from the Zeta Reticuli People, som varmt anbefales. Hele denne bokens innhold på 258 sider kommer direkte fra zetaene. I boken presenterer de de fragmenter fra deres kosmologiske forståelse, dog her temmelig forenklet, som er mest relevant for menneskeheten. Språket er meget godt, og deres forklaringer er enkle å forstå. Om den generelle hensikten med, og livsforholdene ved, 3. og 4. densitet. Om forskjel­lige typer av ET-arter og deres etiske orienteringer. Om hvordan lov og orden opprettholdes i universet mellom disse ET-grupper. Om menneskehetens fortid, nåtid og fremtid.

 

ZetaTalk kommer hver helg ut med to skriv:

1.     Den ukentlige chat der zetaene selv svarer direkte på lesernes spørsmål. Se Weekly Chats on the Pole Shift ning Archives for perioden fra den 22. mai 2010 til i dag, og klikk på Answer Archive for den datoen du vil se det ferdigredigerte skrivet. [Hvis du klikker på Ning Address, får du opp råmaterialet for det ferdigredigerte skrivet]. For eldre chats, se GPL Chat Archive March 2006 – 15. May 2010.

2.     Et nyhetsbrev der Nancy kommer med sine personlige sammenfatninger og reflek­sjoner. Se Newsletter Archives. Det første nummeret av nyhetsbrevet kom den 17. desember 2006. 

 

Nancy Lieder er aktiv på ning-samfunnet Earth Changes and the Pole Shift

 

 

*************************

 

 

Rolf Kenneths Nibiru-trilogi:

  I: Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk (bok).

 II: Vil Nibiru utløse jordskorpeforskyvning? (artikkel).

III: Nibiru-kompleksets virkninger på Jorden siden 2003 (artikkel).

 

 

Tilbake til:  Rolf Kenneths  ZetaTalk & Nibiru temaside  //  Home