Philip J. Corsos ET/V-påstander

av Rolf Kenneth Myhre

Versjon: 12. juni 2013
.


Philip J. Corso i Roma i 1997, året da hans bok ble utgitt. ãPaola Harris.

 

Sammendrag

Philip J. Corso (1915-98) fikk i 1997 utgitt sin sensasjonelle bok The Day After Roswell. Bokens hoved­fortelling er årene 1961-63 da han direkte under generalløytnant Arthur G. Trudeau (1902-91) hadde som oppgave å evaluere det teknologiske potensialet til kompo­nenter fra det ene romskipet som styrtet i Roswell, og så kontakte relevante korporative forskningsmiljøer som kunne videreutvikle idéene og i beste fall realisere det teknologiske poten­sialet. Dette skal ha resultert i en rekke meget betydningsfulle oppfinnelser. Ellers forteller Corso om hva han i sin posisjon som høyerestående etterretningsoffiser i det militære, med sikkerhetsklarering ni grader over ”Top Secret”, plukket opp av informasjon og innsikter om ET/V-emnet og om myndig­hetenes hemmelige engasje­ment i dette.

 

Corsos liv var eksemplarisk. Hans karriere var eminent, sågar helte­preget. Han fremstår som en hederlig person med høy integritet, og hans bok er en frukt av at han satte sin integritet høyere enn ukritisk patriotisme. Han trodde fullt og fast på de innsikter som han presenterte. Formålet med dette kapittelet er først å vise hva slags frag­men­terte ET/V-innsikter som mange insidere i militær etter­retning kom i besittelse av og personlig prøvde å integrere til en helhetlig fortelling. Så konfronterer vi disse fragmenterte innsiktene med påstander fra andre sikkerhets­klarererte personer og med ZetaTalk.

 

 

Biografi

Philip James Corso (1915-98) startet sin militære karriere i februar 1942. Han scorte svært høyt på IQ-tester og diverse andre prøver, som gjorde at han nærmest ble skjøvet inn i militærets etter­retningstjenester med kryptografi som sitt spesialfelt. Som offiser deltok han under Andre verdenskrig i Nord-Afrika og senere i Italia. Etter krigen var han en av hoved­personene i dannelsen av en sivil overgangs­regjering i Italia. Han ble berømmet for sin innsats med å hjelpe 10.000 jøder trygt ut av Roma til Palestina. Etter tre år i Roma kom han i 1947 tilbake til USA. Sammen med sin kone flyttet han til Kansas for å gå på militærets etter­retnings­skole ved Fort Riley. Det var ved Fort Riley den 6. juli 1947 at han helt tilfeldig skal ha sett ett av likene fra Roswell-hendelsen.

 

I 1952 deltok Corso i Korea-krigen (1950-53) som medlem av general Douglas MacArthurs etterretnings­team. Han ledet gransk­ningen av å estimere antall amerikanske og FN-ansatte krigsfanger som befant seg i forskjellige fangeleire, og hva slags behandling de fikk. Under senere høringer for Senatet sørget han for førstehånds vitnesbyrd om at flere hundre amerikanske krigsfanger hadde blitt forlatt ved disse leirene. I årene 1953-57 tilhørte Corso staben i presi­dent Eisenhowers Nasjonalt Sikkerhetsråd, med eget kontor i Det hvite hus.

 

Fra oktober 1957 til september 1958 var Corso bataljonskommandør over Army’s Missile Firing Range i White Sands-området i New Mexico, som da var den største militærbasen i USA. Det var sent på sommeren 1957 at Corso en dag fikk melding om at en UFO hadde dukket opp og plutselig forsvunnet fra radarskjermen, hvilket han tolket som at UFO’en hadde styrtet. Han ba om å bli fløyet ut til det stedet han antok UFO’en hadde styrtet. Han går inn i en nedlagt gullgruve, der han treffer en utenomjordisk humanoid skapning. De kommuniserer telepatisk. ET’en ber om at radar­anlegget slås av når ET’en forlater området i sitt romskip. Corso spør om hva han selv vil få som gjenytelse. ET’en svarer: ”En ny verden, hvis du kan åpne deg for den”.

 

Etter noen år i Tyskland som bataljonskommandør for en rakettbase returnerte han til USA i 1961. Fra juni 1961 til 1963 arbeidet han direkte under generalløytnant Arthur G. Trudeau (1902-91) som da var øverst­kommanderende for Hærens Forsknings- og utviklings­avdeling i Pentagon. Her var Corso i 90 dager sjef for Foreign Technology Division, der han evaluerte det teknologiske potensialet til deler fra styrtede ET-romskip. Corso trakk seg så tilbake fra Hæren, med 19 medaljer og ordensbånd, den 1. mars 1963. For bekreftelse av denne karrieren innen US Army, se Freedom of Information Act-brev.

 

I 1963 begynte Corso som rådgiver i nasjonale og militære sikkerhetsspørsmål i staben til den republikanske senatoren Strom Thurmond (1902-2003). Senere jobbet Corso som konsulent og kontrakts­administrator innen den private sektor.

 

I 1993 begynte Corso på sitt manus Dawn of a New Age. Han mente at det var til USAs fordel at generasjonen til hans barnebarn fikk ta del i de innsikter han selv hadde; at myndighetenes hemmelig­holdelse av ET/V-emnet ikke lenger var til nasjonens beste. Corsos 179-siders manuskript Dawn of a New Age ble så redigert og omskrevet av skygge­forfatter og ufolog William J. Birnes, som endret tittelen til The Day After Roswell. Boken ble utgitt i 1997. Corso døde året etter av hjerteanfall, den 16. juli 1998, 83 år gammel. Han etterlot seg to sønner og fire barnebarn. I mai 2010 ble en faksimile av Dawn of a New Age gjort tilgjengelig som pdf-fil på web-basen OpenMinds av Corsos sønn, Philip Corso Jr.

 

 

Sjef for Foreign Technology Division

Som sjef for Foreign Technology Division fikk Corso et eget kabinett flyttet inn på sitt arbeidsværelse. Dette inneholdt noen Roswell-mapper og en samling vrakrester fra et styrtet romfartøy. Utenom hans ordinære arbeids­oppgaver ga general Trudeau ham to strengt hemmelig­holdte oppgaver som ingen andre kjente til. Den ene oppgaven var å gå systematisk gjennom alt vrakgodset, og gjennom rapporter evaluere hvilket teknologisk utviklings­potensial de forskjellige delene hadde. Dersom Trudeau var enig i evalue­ringen, var neste oppgave å ta initiativ til at dette potensialet ble realisert. Dette ble gjort ved at Corso ”sådde frø” i forskjellige forsknings­miljøer, der idéene ble videreutviklet og til slutt resulterte i konkrete produksjonsoppdrag til amerikansk industri.

 

Corso skrev i sitt manus at han naturligvis var klar over sin helt spesielle bakgrunn til å kunne fortelle om de amerikanske myndig­heters ET/V-erfaringer, men at andre visste like mye og endog mer enn ham selv. Etterretningsoffiseren Daniel M. Salter (1928-2007), som hadde vært agent for CIA og NRO, hevdet jo i sin bok Life with a Cosmos Clearance (2003) at han hadde ”kosmisk sikkerhets­klarering” som lå hele 37 nivåer over ”Top Secret”. [I Wiki-artikkelen Classified information in the United States omtales den delen av klassifikasjons­systemet som er kjent når det gjelder myndig­hetenes klassifisering av informasjon]. Corso og Trudeau visste at deler av vrakgodset også hadde blitt gitt til hemmelige kontorer innen Luft­forsvaret og Marinen, og at man der syslet med lignende prosjekter.

 

Corso hevder at følgende produkter helt eller delvis var inspirert av teknologi fra romfartøyet som styrtet ved Roswell:

 

  • infrarøde nattkikkerter.
  • supersterke fibre, som bl.a. ble brukt i Kevlar skuddsikre vester.
  • mikrochips / integrerte kretser, som på sikt ledet til data-alderen og Silicon Valley.
  • fiberoptikk, som kan brukes til å overføre og lagre store mengder informasjon.
  • laserteknologi, der utviklingen av laservåpenet skal ha resultert i at kampen mot ET’ene jevnet seg ut. Laserteknologi forbedret også kommunika­sjons­overføring over store distanser.
  • Stealth-teknologi, som brukes til å usynliggjøre f.eks. fly og patroner for radarinstrumenter.
  • aksellerert partikkelstrålevåpen.


Corso ved sitt skrivebord i Pentagon på 1960-tallet.

 

 

I originalmanuset Dawn of a New Age (s. 14) står: ”Man må være klar over at de utenom­jordiske aldri ga oss noe som helst. Ikke en eneste vitenskapelig utvikling eller ledetråd kom noensinne frivillig fra dem. Vi forventet ikke noe mer enn det som tilfeldigvis kom til oss fra ulykker.” La oss konfrontere denne uttalelsen med noen kommentarer fra zetaene.

 

 

Zetaene kommenterer

Med utgangs­punkt i zetaenes informasjon om at to ET-grupper, en selvisk og en uselvisk, etablerte kontakt med de amerikanske myndigheter på 1940-tallet, og at denne kontakten varte gjennom de kommende tiårene, må vi konkludere at Corsos sikkerhetsklarerte innvielser i ET/V-emnet ikke inkluderte denne informasjonen. Som de fleste andre som måtte innvies i at Roswell-hendelsen i det minste inkluderte styrt av et ET-romskip, trodde han muligens at den sikkerhetsklarerte informasjonen han mottok var ganske nære sann­heten. Han trodde altså at den ene ET’en som overlevde Roswell-styrten døde etter 3-4 år, og at med dette endte myndighetenes direkte kommunika­sjon, ansikt til ansikt, med utenom­jordiske intelli­gente vesener.

 

Når det gjelder offentlig hemmeligholdelse der etterretningsvesenet er involvert, er regelen at for hvert høyere nivå av genuine innsikter og erkjennelser som folk greier å nå, blir de konfron­tert med et tilsvarende høyere nivå av løgn og desinformasjon. Løgnen viser altså forskjellig maske på hvert nivå.

 

Ifølge zetaene er det regler for hva slags interaksjon som er tillatt, og ikke tillatt, mellom forskjellige typer av ET-grupper og menneskene. Selviske ET-grupper har f.eks. lov til å lyve for mennesker; de har lov til å gi løfter som de ikke har intensjon om å holde; de har lov til å gi fra seg teknologisk informasjon som er ubrukelig; og de har lov til å gi fra seg teknologisk utstyr som ikke fungerer. Det de ikke har lov til, er å gi menneskene teknologisk informasjon eller tekno­logiske produkter som kan brukes. Disse reglene kan studeres nærmere i ZT-notatsamlingen Yes, There Are Rules.

 

Ifølge zetaene mottok de amerikanske myndigheter, dvs. MJ12, flere romskip fra den selviske ET-gruppen, men til generalenes store skuffelse klarte de ikke å gjøre bruk av disse gavene. Tvert imot, disse gavene ledet bare til tragedier, hvilket vi kommer tilbake til i ZT-notatet Crash at Kecksburg (1996). Det var ved skogsområdet i Kecksburg, Pennsyl­vania, den 9. desember 1965, at en UFO styrtet. Hva som offentlig er kjent om denne hendelsen kan man lese om i Wiki-artikkelen Kecksburg UFO Incident. I den offentlig kjente informasjon er det ingen indikasjoner på at dette var et mislykket forsøk av mennesker på å navigere et ET-romskip som de hadde fått fra en selvisk ET-gruppe. Det statlige politi rykket inn i ekspressfart og sperret av hele området med tape, og plasserte ut vakter for å holde nysgjerrige unna. Så kom spesialteam fra hæren inn og fjernet alle spor av en styrt som de kom over. Den offisielle versjonen er at intet ble funnet, og at det må ha vært en meteor i mediumklassen som hadde styrtet.

 

Zetaene hevder at bare tre romskip med ET-besetning har styrtet (fra 1947 og utover?). To av disse styrtene skal ha vært intensjonelle, for å oppnå kontakt med myndighetene: Roswell-hendelsen i 1947 og Varginha UFO-hendelsen i Brasil i januar 1996 (Wiki: Varginha UFO incident). Den ikke-intensjonelle styrten gjelder den såkalte Shaitan Mazar UFO-hendelsen i 1991, som begynte med at to russiske MIG-fightere den 28. august 1991 forfulgte et romskip som åpenbart hadde problemer ved kysten av Aralsjøen. Romskipet unnslapp MIG-fighterne, men i slutten av september kom meldinger om at et romskip hadde styrtet i fjellområdet kjent som Shaitan Mazar (”Djevelens grav”) i Kurgistan. For mer om denne hendelsen, se web-artikkelen The Devil's Grave… Almost Fantastic Story av ufologen Nikolay Subbotin.

 

Zetaene fikk i ZT Chat 5. januar 2013 et spørsmål om en britisk ”avsløring” av KGB-dokumenter som informerte om en UFO som skal ha styrtet i Russland i 1969. Her er et utdrag fra deres svar:

 

”Vi har gjentatte ganger kunngjort at utenom Roswell-hendelsen i 1947 og den mer nylige Brazilian Roswell-hendelsen i 1996, har ikke noe styrtet romskip kommet menneskene i hende. Disse to hendelsene var intensjonelle fra utenomjordiske som prøvde å oppnå kontakt med militærvesenet i de respektive landene. Selv om romskip kan styrte, som i Shaitan Mazar-hendelsen i 1991, blir vrakrestene fjernet av ET-gruppen som er involvert. Og romskipene som ifølge rapporter har blitt sett vingle omkring ved Area 51 – gitt til MJ12 av selvisk orienterte ET’er – ble aldri åpnet eller mestret av MJ12.”

 

 

Vi ser nå nærmere på ZT-notatet Crash at Kecksburg (1996):

 

“Blant de mange falske historiene om styrtede romskip som det militære skal ha kommet i besittelse av, synes noen av disse historiene å være genuine. Lokalbefolkningen gjør tall­rike observasjoner, og der er avslørende spor som blir værende for den nysgjerrige utforsker å studere lenge etterpå. Vel, i disse tilfellene foregår faktisk noe, men det har ikke et utenomjordisk opphav! Som et resultat av militærvesenets tidlige enighet med den selvisk orienterte ET-gruppen, kom de i besittelse av flere romskip. Dette er på ingen måte noen hemmelighet, da Bob Lazar har bekreftet ryktene. De militære har aldri funnet ut hvordan de skal fly disse romskipene som de fikk, og mange dødsfall har resultert fra deres forsøk på å fly dem. I motsetning til menneskenes fartøyer som har et fremdrifts­system og manuelle kontroller, har ET-fartøyer et merkelig apparat som ikke kan under­søkes og mentale kontroller.

 

·       Apparatet som støtter densitet-skift og hurtig transport fra én del av universet til en annen kan ikke åpnes og undersøkes, da den vil eksplodere og disintegrere dersom noen forsøker seg på dette. De forskerne som ble beordret til å gjøre slike eksperi­menter døde naturligvis umiddelbart. Etter en stund ble det bestemt at man bare skulle bruke romfartøyene, og ikke lenger prøve å forstå hvordan de virker.

 

·       Det faktum at romfartøyene krever mentale kontroller, stoppet bare for et øyeblikk generalene som desperat ønsket å kunne kontrollere et slikt apparat. De drillet uten ende de selvgode selvisk-orienterte ET’ene som hadde fått i oppgave å være escorte, og de kom tilbake for å få flere leksjoner etter hvert mislykket forsøk. Historiene som ble fortalt om fordekte observasjoner ved Area 51, der vinglete romskip ble sett løfte seg noen meter over bakken for så å falle ned igjen, er sanne.

 

Til slutt ble tilstrekkelig kontroll oppnådd slik at de ambisiøse generalene kunne beordre en flyvetest med det ene eller andre romfartøyet. Idéen var å kunne gjøre mer med romskipet enn å vingle omkring. De ønsket å kunne suse hurtig over himmelen. De ønsket å skremme vettet av enhver som de var interessert i å true. I det minste kunne de gjøre såpass, resonnerte de. Så de menneskelige pilotene som ble valgt ut for deres tillit og demonstrerte evner, siktet litt høyere, litt lengre av sted, og BANG! Vrakrestene som kunne bli funnet hvor som helst, ble hurtig samlet inn av militære spesialteam som ble sendt ut i den største hast. Den mest troverdige bortforklaringen ville bli gitt til media og de lokale myndigheter, og da området der styrten skjer alltid blir grundig ryddet er det vanskelig å punktere denne fortellingen.”

 

 

Til slutt gjengis zetaenes kommmentar fra 1997, Reverse Engineered, som var en direkte respons på Corsos bok:

 

“Det hurtige tempo som teknologien utvikler seg i, gjennom hopp og sprang og i eksponen­­tiell grad etter som årene går, har resultert i spekulasjon om denne progresjon kan takkes utenomjordisk teknologi som har blitt sikret fra styrtete romskip og så under­kastet rever­serende ingeniørarbeid (eng.: reverse engineered) av det militære og deres sivile samarbeidspartnere i det militær-industrielle kompleks. Dette er fullstendig galt, og er faktisk bare et rykte som har blitt skapt av de individer på innsiden av det militær-industrielle kompleks som ønsker å bli opphøyet i befolkningens øyne og som er redd for å miste deres jobber og prestisje under budsjettkutt.

 

·       Stealth-teknologien ble utviklet for å etterligne hva det militære observerte i beveg­elsene til ET-romskip og deres evne til å forsvinne på et blunk. Den nye stealth-teknologien var fullt innenfor sfæren av hva menneskene var i stand til å utvikle, da denne teknologien bare gjør bruk av en form for å unngå radaren. Og la oss legge til, denne teknologien virker ikke effektivt.

 

·       Nattkikkerter avskjermer simpelthen alt [lyset] bortsett fra det infrarøde, for så å forsterke dette lysspekteret. Forskerne bak denne utviklingen er engasjert i mekanismer og prinsipper som lenge har vært forstått av mennesker, som lysspektre samt kjemien ved og den elektriske stimulansen av disse lysspektre.

 

·       Fiberoptikk er en teknologi som utviklet seg takket være eksperimenter i kommunika­sjon via andre ledningsmedier enn det kostbare kobber som det er stadig minskende forsyning av. Glass har blitt brukt av menneskeheten siden langt tilbake i tid; en tilfeldig oppdagelse som var resultat av sand som lå under ekstremt varme kjempebål på stranden. I laboratoriene ble det eksperimentert med alle typer substanser i et forsøk på å finne et billig alternativ til kobber. Dette hadde intet med ET-nærvær eller ET-teknologi å gjøre. Ser det ut som om vi trenger ledninger som underlag for vår kommunikasjon eller evne til å navigere?

 

·       Integrerte kretser er intet mer enn tiltagende kveilede kretser, som mennesket har vært i besittelse av i flere tiår før Roswell, et naturlig resultat av den menneskelige tendens til å fikle med et hvert redskap de har.”

 

 

Med utgangspunkt i ZT-notatene referert til over, er ikke Corsos påstander korrekte om hvordan de teknologiske frøene som han sådde til det militær-industrielle kompleks resulterte i de spesifiserte innovasjoner. Det kan heller ikke ha vært nok styrtede romskip med ET-besetning til å kunne fylle opp et eget ”museum”. Hvor mange ET-romskip som det militære mottok, sier ikke zetaene noe om. Demonterte deler fra noen av disse mottatte romskipene kan naturligvis også ha havnet på Corsos ”Kontor for fremmed teknologi”. 

 

 

Våpenkappløpet mellom USA og Sovjetunionen, og Star Wars

Corso kom også med spenstige påstander om våpenkappløpet mellom USA og Sovjetunionen, og om 1980-tallets Strategic Defense Initiative (SDI) som av media ble døpt Star Wars (Wiki: Strategic Defense Initiative). SDI ble foreslått av president Ronald Reagan den 23. mars 1983. Corso (1997) skrev:

 

”Vi begge [USA og Sovjetunionen] visste hvem som var det virkelige målet for SDI, og det var ikke mengder av ICBM-stridshoder. Det var UFO’er, fremmede romskip som trodde de var usårbare og usynlige mens de føyk omkring i vår atmosfære; som stuper ned for å ødelegge våre kommunika­sjoner med EMP-stråler, som avskjærer våre romfartøyer, koloniserer vår Måne-overflate, lemlester kveg i horrible biologiske eksperi­menter, og til og med bort­fører menn­esker for deres medisinske tester og hybridisering av arter... Disse skapningene var ikke vennlig­sinnede fremmede vesener som hadde kommet for å opplyse menneskene.... Gorbatsjov, tro det eller ei, var også tilfreds fordi president Reagan garanterte at USA ville kaste sitt defensive våpenskjold også rundt Sovjetunionen... Hva enn vi slåss om ble så ubetydelig konfrontert med trusselen fra skapninger som var oss så teknisk overlegne at vi var deres gårdsdyr som kunne slaktes etter som det behaget dem… Hvor oppsikts­vekkende og fantastisk det enn måtte lyde, historien bak den begrensede utplasseringen av SDI er historien om hvordan menneskeheten vant sin første seier over en sterkere og tekno­logisk overlegen fiende...”

 

 

Dette meget negative perspektivet på ET’er, der alle ET-grupper skjæres over én kam, var en gjengs oppfatning innen det militære, men ikke blant de virkelige innvidde. Zetaene hadde i i ZT Chat 7. mai 2011 en lengre kommentar om hva som lå bak den kalde krigen:

 

“Et rykte sier at den kalde krigen med Sovjetunionen var arrangert, og at de landene som ønsket militær opprustning trengte en trussel for å overbevise deres borgere om at slik opprust­ning er nødvendig. Wernher von Braun [1912-1977] ble bragt til USA etter den andre verdenskrig for å arbeide med raketter og romfartsteknologi. Han var definitivt i posisjon til å være en insider, verdifull som han var for MJ12, og som sådan deltok han i mange diskusjoner som oppsto som følge av Roswell-hendelsen. Hvilken betydning hadde ET-nærværet for menneske­heten, og særlig: Hvilken betydning hadde ET-nærværet for dem som satt med makten, for etablisse­mentet? MJ12 var i de dager sammensatt av høy­rangerte medlemmer av etterretningsbyråer i USA og Sovjetunionen, den aller rikeste eliten, og politisk mektige ledere av de store industrilandene. De var alle bekymret for at deres privili­gerte posisjon ville bli truet.

 

Gitt tendensen til dem som ønsker rikdom og makt å anta at alle deler deres grådighet, antok disse menneskene naturligvis at de ET’ene som MJ12 hadde møtt var ute etter å erobre Jorden. De forberedet seg på dette. Den kalde krigen ble ikke skapt for å møte dette behovet [for å forberede seg på den opplevde ET-trusselen], men den ble utnyttet for dette formål. Det ville være for vanskelig å skape antipati og mistanke tilstrekkelig for å forklare behovet for en våpenopprustning [mot den opplevde ET-trusselen], så en forklaring for opprustning som allerede var i bruk ble benyttet. Kommunisme og kapitalisme er polare motsetninger, og var allerede kilde for sterkt ladete emosjoner, så når en forklaring for mer våpen­opprustning trengtes, var det disse knappene som ble trykket på. Den rådende teori blant MJ12-medlemmer både i USA og Russland var at dersom en krig med ET’ene kom til å bryte ut, ville det være behov for disse våpnene.

 

Det er åpenbart bare ett trinn unna å planlegge for en erstatning [av den aktuelle bort­forklaring], i tilfelle enten kommu­nismen eller kapitalismen mislyktes slik at kampen mellom disse to ikke lenger tjente som en unnskyldning [for videre opprustning]. Dette skjedde faktisk da Sovjetunionen kollapset og ble fratatt sine satelittstater. Da alle land har hva som kan kalles terrorister, begynte de som var imot den sittende regjering eller som planla et kupp eller et opprør å anføre terrorisme som en sekundær begrunnelse for et sterkt militær nærvær. Cuba hadde Castro, Israel hadde palestinerne, det koloniale India hadde Gandhi, og USA hadde deres innfødte amerikanske stammer. Ergrelse finner man overalt, og Bush-familien som lenge hadde vært forskanset i MJ12 brukte denne unnskyld­ningen for å invadere Irak for dets oljereserver. Denne unnskyldningen [om ”krigen mot terrorisme”] har på lignende vis mistet favør, særlig med døden til Bin Laden, som lenge ble brukt som den sentrale biten i terrorisme-unnskyldningen.

 

Vi har i over et tiår advart mot at asteroidesvermer ville bli brukt som forklaring på månene til Planet X, som allerede er så synlige for folk som månevirvler [eng.: Moon Swirls] samt på SOHO- og STEREO-bilder. Selv von Braun var klar over Planet X, på vei innover og forventet å komme i 2003. MJ12 lærte tidlig i sin livstid om den påventede passeringen. Hvis den militære opprustningen skulle fortsette med begrunnelser i den kalde krigen og terrorisme-trusselen, så skulle asteroider bli brukt til å forklare behovet for Star Wars-teknologi. Reagan pushet denne agendaen hardt, og George W. Bush prøvde å gjenopplive den. Dette mislyktes fordi teknologien ikke kunne bli perfeksjonert, og andre land satte seg i mot at USA skulle ha laser som våpen utplassert i verdensrommet.

 

Den trusselen som da gjenstår for å kunne unnskylde en militær opprustning eller beskyttelse fra verdensrommet, er selve ET-trusselen. Filmindustrien har definitivt fremmet denne muligheten, der en ET-invasjon alltid blir forpurret enten av menneskets teknologi, som i filmen Independence Day [fra 1996], eller av menneskets tro på Gud, som i filmen Signs [fra 2002]. Da Jorden ikke har blitt invadert eller kolonisert av utenom­jordiske, er dette budskapet imidlertid vanskelig å selge. Dersom de utenomjordiske har invasjon som intensjon, hva holder dem tilbake? Hvorfor har ikke en slik invasjon allerede skjedd? Men denne gruppen [av innvidde personer], oppsatt på å forsvare sin priviligerte posisjon i forhold til den ordinære mann, vil ikke gi opp. Forvent at trommeilden av propaganda vil fortsette, da deres prestisje og maktposisjon ikke kan fortsette uten en global trussel.”

 

 

Mens den kalde krigen altså ble utnyttet (men ikke skapt) for å kunne møte den (subjektivt opplevde) ET-trusselen, så var det også flere agendaer bak Star Wars-initiativet. Zetaene hevdet i ZT-notatet Star Wars (1995) at den generelle agendaen til MJ12 var å kunne avverge faren fra den innkommende Nibiru ved å sende en rakett ladet med en atombombe mot den, og at eksplosjonen av atombomben så på et eller annet vis skulle utløse en kjerne­reaksjon som ville sprenge planeten i fillebiter. I ZT Chat 5. februar 2011 kommenterte zetaene at en gruppering innad i MJ12, som kom til å bli kjent som neocon-kabalen og som sto bak Bush/Cheney-regjeringen, også hadde helt andre planer for Star Wars-teknologien: Å oppnå verdensdominans!

 

“Fra begynnelsen av Star Wars under Reagan, har dette [initiativet] hatt flere agendaer. Vi forklarte ved begynnelsen av ZetaTalk-sagaen at det primære formålet var et våpen som kunne brukes til å kjernefysisk sprenge Planet X før den ellers ville passere gjennom eklip­tikken. En slik sprengning ble forsøkt under George W. Bush, men mislyktes og [raketten] ble [avskjært og] sendt inn i Solen for å deaktivere bomben. En annen agenda, langt mer lumsk, var å etablere et våpen i verdensrommet som kunne brukes til å true de andre landene. De som tok initiativ til og presset gjennom Star Wars-agendaen i fortiden har vært den samme banden som prøvde å tvinge gjennom en invasjon av Irak, hvilket skulle fungere som plattform for total overtagelse av oljefeltene i Midt-Østen. På dét tidspunktet var deres idé at det skulle være to våpen for total dominans i verden av Bush og Bush-familiens venner: Kontroll over det svarte gull, dvs. olje; og etter [dramaet med Planet X] et våpen som kunne brukes til å true en hver overlevende regjering, dvs. et laservåpen i verdensrommet. Ikke noe av dette var hemmeligheter for dem som hadde spioner, og Kina kjente godt til disse planene og iverksatte mottiltak. Da USA innså at krigen i verdensrommet kunne skifte til å bli et våpen i de kinesiske hender, trakk de tilbake dette programmet.”

 

 

Patriotisme kontra etisk integritet

Den 8. juni 1998 avla Philip Corso ed på at han virkelig hadde sett et ET-lik i juli 1947, og at han hadde hatt adgang til autopsi-rapportene i 1961. Jeg velger å tro at Corso var en nasjonal­patriot livet ut, men at han satte sin egen etiske standard høyere enn patriotismen. Han mente at de ameri­kanske myndigheter nå burde lette på hemmeligholdelsen når det gjaldt ET/V-emnet. Han følte det som sin plikt å bidra hertil. Han visste at boken hans ville bli en sensasjon og skape store kontroverser. Likevel gjorde han det.

 

 

Kilder og ressurser

Baiata, Maurizio (12. mai 2010): A glimpse into Col. Corso’s never released original notes. Web-notat.

 

Bibliotecapleyades: Philip Corso and the Roswell Incident. Menu.

 

Corso, Philip J. (1997): The Day After Roswell. Simon & Schuster, New York.

 

Corso, Philip J.: Dawn of a New Age. Det komplette og uredigerte manuset på 179 sider, som ble tilgjengeliggjort av hans sønn Corso Jr. i 2010. Det nedlastbare dokumentet er på 67,7 MB.

 

FOIA: Freedom of Information Act-brev om Corsos militære karriere.

 

Salla, Michael (2006): Colonel Philip Corso and his Critics: Crossing the Rubicon between Objective Criticism and Debunking. Part I.

 

Subbotin, Nikolay: The Devil's Grave… Almost Fantastic Story [web-artikkel].

 

Wiki-artikler:

- Philip J. Corso

- Roswell UFO Incident

- Kecksburg UFO Incident

- Varginha UFO Incident

- Strategic Defense Initiative

- Classified information in the United States

 

ZetaTalk:

Area 51 (1995). Om hva denne flybasen som formelt ikke eksisterer har blitt brukt til.

 

Star Wars (1995): Om det ikke-kunngjorte formålet med Star Wars-initiativet. ”The inten­tion, and the hope, was to start some kind of chain reaction that could cause the planet to blow itself up. The means by which this would happen has not yet been established, but the Service-to-Self humans contemplating this wanted to get started anyway.”

 

Crash at Kecksburg (1996). Om skjebnen til et av romskipene som den selviske ET-gruppen hadde gitt til MJ12.

 

Brazilian Roswell (1996).

 

Reverse Engineered (1997). Om hvorfor Corsos påstander om hvilke teknologiske produkter som ble utviklet på basis av styrtede romskip, ikke synes å være korrekt.

 

Shaitan Mazar-hendelsen. Kommentar fra 10. november 2012 om et romskip som styrtet i 1991.

 

Yes, There Are Rules. Oppsamling av tidligere notater ang. hvilke regler som gjelder mellom ET-grupper og mennesker.

 

 

***********************************************

 

 

Tilbake til:  Rolf Kenneths ET/V-portal //  Home